İÇİNDEKİLER

 • Giriş
 • Fikri Mülkiyet Hakları
 • Telif Hakları ve Telif Haklarının Özellikleri
 • Telif Hakkı İhlalinde Ne Yapılmalı?
 • Mahremiyetin Günümüzdeki Yeri ve Bilişimde Mahremiyet
 • Telif Hakkı İle İlgili Yaşanmış Olay
 • Sonuç

 

GİRİŞ

Günümüz teknoloji çağının hızla gelişmesi ile beraber sosyal medya kullanımı da artmıştır, dolayısıyla da kullanılan görseller ve paylaşıma açık veriler bu platfromlarda (instagram, facebook, twitter…..) bulunmaktadır.İnsanlar gezdikleri, gördükleri, anlık yaptıklarını paylaşmaktadırlar.Birçok kişi bilerek bu verileri paylaşırken birçok kişi de paylaştıkları verilerin başkaları tarafından görünebileceğini bile bilmemektedirler.Bu derlediğim yazıda da size telif hakları ve fikri haklardan, mahremiyet kavramı ve bilişimdeki mahremiyetten bahsetmeye çalışacağım. Hadi gelin birlikte öğrenelim.     

Fikri Mülkiyet Hakları

İngilizcede “intellectual property” kavramıyla tanımlanan Fikri Mülkiyet, telif ve sınaî hakları kapsar. Fikri Mülkiyet nedir sorusuna verilecek en genel cevap “fikir ve sanat eserleri üzerindeki düşünsel (fikri) hakları; fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakları konu edinen hukuk dalıdır.”(Türkiye’nin Hukuk Etkinlikleri Sitesi İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Lale Organizasyon Ticaret Limited Şirketi adına Av. Ahmet AKCAN Yayın Koordinatörü Evren SOYUÇOK,)

Fikri mülkiyet hukukunun kapsadığı haklardan bazıları:

 • Telif hakları
 • Patentler
 • Faydalı modeller
 • Endüstriyel Tasarımlar
 • Markalar
 • Ticari sırlar

Telif Hakları

Telif hakkı, bir ürünün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesini ifade eder.  Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklar olarak da tanımlanmaktadır.

Birçoğumuzun aslında aşina olduğu telif hakkının sembolü çember içinde bir “C” harfidir. © harfi üzerinde bulunduğu ürünün telif haklarının korunduğunu belirtir ve İngilizce “copyright” kelimesini ifade eder. Karıştırılma ihtimaline karşın markaların tescilli olduğunu gösteren harf ise çember içinde ‘R’ harfidir. ®

Telif hakları, ülkemizde fikri haklara ilişkin en temel kanun olan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunmaktadır. Bu kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir. (Oğuzhan Türe, 2017)

Telif hakkı pek çok eser türünün korunması için uygundur. Bu eserler;

 • TV şovları, filmler ve çevrimiçi videolar gibi görsel-işitsel eserler,
 • Ses kayıtları ve müzik besteleri,
 • Dersler, makaleler, kitaplar ve müzik besteleri gibi yazılı eserler,
 • Resim, poster ve reklam gibi görsel eserler,
 • Video oyunları ve bilgisayar yazılımları,
 • Tiyatro oyunu ve müzikal gibi drama eserlerinden oluşmaktadır.

 

Telif Hakkının Özellikleri

 • Telif Hakkının doğması için tescile gerek yoktur. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar eserin üretilmesiyle birlikte doğar.
 • Telif hakları soyut niteliğe sahiptir. Telif hakları ile koruma altına alınan, insan düşüncesinin yarattığı maddi olmayan mallardır. Telif hakları somutlaştığı maddeden ayrı ve bağımsız bir varlık ve hukuki değere sahiptir.
 • Telif haklarında ülkesellik ilkesi geçerlidir. Koruma hangi ülkede talep ediliyorsa koruma şartları o ülke mevzuatına göre belirlenir.
 • Mutlak hak niteliğine sahiptir. Telif hakları herkese karşı ileri sürülebilirler. Ancak toplum menfaatinin korunması gibi nedenlerle bu mutlak hakka çeşitli sınırlamalar getirilmiştir. Mutlak hakka getirilen sınırlandırmalar: Kamu düzeni, genel ahlak, kamu yararı gibi sebeplerle getirilen sınırlamalar ve hususi menfaat (şahsi kullanım vs.) yararına getirilen istisnalardan oluşmaktadır. (Örneğin, bir eserin kâr amacı güdülmeksizin, şahsi kullanım amacıyla çoğaltılabilmesi mümkündür.)
 • Fikri mülkiyet hakları belli bir süre boyunca korunurlar.(fikir ve sanat eserlerinde 70 yıl vs.) Fikir ürünleri somutlaştıkları eşyadan ayrı ve bağımsız bir hukuki statüye sahiptir. 
 • Fikri ürünler özel kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde düzenlenmektedirler.(T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019)

Patent

Buluş sahibinin buluş konusu ürününü belli bir bölgede, belli bir süre (20 yıl) üretme, kullanma veya satma hakkının koruma altına alınmasıdır.Bu hakkın sahibini gösteren belgeye patent belgesi denir. (Cahit CENGİZHAN, 2020)

Faydalı Model nedir?

Faydalı model, Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.
Yurt içinde, geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir.

Faydalı model, kimyasal maddeler ve yöntemler hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Faydalı model başvurusu için dikkat edilecek en önemli husus, yeni olmayan ürünler için başvuru yapılmaması gerektiğidir. Yeni olmayan ürünler için başvuru yapılıp faydalı model belgesi alınsa dahi, ürünün yeni olmadığının üçüncü kişilerce ispatlanabilmesi durumunda mahkeme yolu ile belgenin iptali söz konusudur.(Logo Blog, 4 Mayıs 2018)

Faydalı Model Verilebilirlik Koşulları Nelerdir?

 1) Buluş dünya üzerinde daha önce kamuya sunulmamış olmalıdır.

 2) Buluşun, sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte olması gerekmektedir

*Faydalı modellerde tekniğin bilinen durumunu aşma özelliği aranılmaz. Bu yapısıyla Faydalı Modeller küçük buluşlar için daha uygundur.

*Faydalı Model ile koruma sadece Türkiye’ de geçerlidir.

*Patent olamayacak konulara ek olarak, usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal  maddeler hakkında faydalı model belgesi verilmez.(Cahit Cengizhan,2020)

Endüstriyel Tasarım 

Bir ürünün bir kısmı ya da bütününün doku, renk, biçim, çizgi, şekil gibi duyular ile algılanan özelliklerin oluşturduğu görüntüdür. Endüstriyel tasarım, markaların kullanıcıları etkilemek amacıyla son teknolojik ekipmanların birleşmesi ve yaratıcılıkla gerçekleşmekte. Rakipleri geride bırakmak tasarım yapma ve imaj oluşturma kullanılmakta.(Büşra Çelik, 2018)

Endüstriyel tasarım, bir nesnenin görsel özellikleri, dekoratif veya estetik bütünü; endüstriyel tasarım tescili ile korunmaktadır.

 • Endüstriyel Tasarım Tescili, görünüm özelliklerini koruma altına alır.
 • Endüstriyel Tasarım Tescili ile sağlanan koruma sınırlıdır. İlk 5 yıldan sonra, beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere toplam 25 yıla kadar uzatılabilir.
 • Tescil işlemi başvuru tarihinden itibaren 10-12 aylık süre içinde tamamlanır.(Cahit Cengizhan,2020)

Marka

Bir ya da bir grup üreticinin ya da satıcının mal ve hizmetlerinin tanıtmaya rakiplerinden ayırt etmeye ve farklılaştırmaya hizmet eden isim, logo, kavram, sözcük, simge, tasarım, resim ve bütün bunların bileşkesi olan somut ve soyut bir kavramdır. Marka aynı zamanda işletmeyi  ya da bir ürün ve hizmeti temsil eden bir kimlik ve kişiliktir. Marka gerek kalite gerekse dürüst bir çalışma ve bir iş hacmi sembolü olarak hak sahibi tanıtan işaretler olarak da tanımlanmaktadır. Mal ve hizmetlerle onları tanıtan marka arasında güçlü bir bağ vardır. Bazı mal ve hizmetler markalarıyla bütünleşmiştir.(Ender Satıcı, 2012)

Ticari Sır

Ticari sır, gerek şahıs şirketleri, gerekse limited ve anonim şirketlerin faaliyet alanları ile ilgili olarak, bu firmaların çalışanları ve akdi ilişkide oldukları gerçek ve tüzel kişilerce bilinen, rakiplerinin bu bilgilere ulaşması halinde zarara uğrama riski bulunan, işletmenin ticari başarısı ve verimliliği için önem arz eden, gerek kamuya gerekse ilgisi olmayan şahıslara açıklanmaması gereken, firmanın iç işleyişi, organizasyon yapısı, mali ve iktisadi durumu, kredi ve nakit bilgileri, faaliyet hedef ve stratejisi, hammadde kaynak bilgileri, imalata dair teknik bilgiler ve özellikler, fiyatlandırma uygulaması bilgisi, pazarlama stratejisi ve taktikleri, firmanın pazar payı, toptancı ve perakendeci bilgileri, müşteri potansiyeli ve ağ bilgisi, her türlü sözleşme ve protokol bilgileri ve bu türden tüm bilgi ve belgeyi ifade etmektedir.(Avukat Tolga Ersoy,2019)

Telif Hakkı İhlalinde Ne Yapılabilir?

Telif haklarının ihlali halinde hukuk ya da ceza davası açılabilir.

Ceza Davası Açılabilecek Haller

Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek:

 • Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleme, temsil etme, çoğaltma, değiştirme, dağıtma, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme ve yayımlama
 • Hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz etme, satma, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayma, ticarî amaçla satın alma, ithal veya ihraç etme, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulundurma ya da depolama,
 • Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyma,
 • Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunma,
 • Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunma,
 • Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösterme,
 • Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı, tanınmış bir başkasının adını kullanarak çoğaltma, dağıtma, yayma veya yayımlama,
 • Bir bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik program veya teknik donanımları üretme, satışa arz etme, satan veya kişisel kullanım amacı dışında elinde bulundurma
 • FSEK 81. madde’de ayrıntıları ile sayılan bandrole ilişkin kurallara aykırı hareket etme.
 • Kanunun Ek 4 üncü maddesi uyarınca, dijital iletim de dâhil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu eserlerin üç gün içinde içerikten çıkarılması ihtar edilir. Söz konusu istemin yerine getirilmemesi halinde Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Ancak ihlalin durdurulmaması halinde bilgi içerik sağlayıcısının söz konusu fiili FSEK. uyarınca suç teşkil eder.(T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı,2019)

Ceza davasında İzlenecek Usul

Eser ya da bağlantılı ya da mali hak sahipleri ya da yetkili meslek birliği tecavüzün gerçekleştiği veya sonuçlarının meydana geldiği yerin savcılığına başvurur. Şikâyet üzerine Cumhuriyet savcısı suç konusu eşya ile ilgili olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre elkoyma koruma tedbirinin alınmasına ilişkin gerekli işlemleri yapar. Cumhuriyet savcısı ayrıca, gerek görmesi hâlinde, hukuka aykırı olarak çoğaltıldığı iddia edilen eserlerin çoğaltılmasıyla sınırlı olarak faaliyetin durdurulmasına karar verebilir. Ancak, bu karar yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan karar hükümsüz kalır.(T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı,2019)

Hukuk Davaları

Manevi ve mali haklara tecavüz tehlikesinin varlığı halinde

 • FSEK 68. madde hükmüne göre izni alınmamış eser sahibi, sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya bu Kanun hükümleri uyarınca tespit edilecek rayiç bedelin en çok üç kat fazlasını isteyebilir.
 • Tecavüzün  men´i (önlenmesi) davası
 • Tazminat davaları

Hukuk davalarında tazminat olarak manevi ve maddi tazminat talepleri söz konusu olabilir. Önceki bölümlerde sayılan eser sahibinin adını belirtmeme, eseri değiştirme gibi hukuka aykırılıklarda manevi tazminat olarak tarafların mali gücü oranında ve olayın ağırlığı ile orantılı bir para istenebilir. Yayma, çoğaltma, temsil, umuma iletim gibi mali haklara ilişkin olarak da uğranılan zarar ve kar kaybına oranlı bir bedel talep edilebilir. Manevi ve mali haklara tecavüz halinde ek olarak hukuka aykırı hareket eden kişinin bu eylemi ile elde etmiş olduğu kar da talep edilebilir, ancak FSEK 68. madde’ye göre istenmiş olan bedel, bu bedelden düşülür.

FSEK ile ilgili davalar haksız fiil de teşkil ettiğinden Borçlar Kanunu 60. madde gereğince bir ve on yıllık zaman aşımı sürelerine tabidir. Mali haklara tecavüz aynı zamanda bir suç teşkil ediyorsa daha uzun olan ceza zaman aşımı süresi uygulanır. Bu davalar genel hükümlere göre davalının ikametgâhı veya haksız fiilin meydana geldiği yerde açılır. FSEK 66. madde gereğince ayrıca tecavüzün önlenmesi ve kaldırılması davaları davacının ikametgâhı mahkemesinde de açılabilir.(T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı,2019)

Mahremiyetin Günümüzdeki Yeri

Gelişim sürecinde toplumlar ilke toplumdan tarım toplumlarına tarım toplumlarından sanayi toplumlarına sanayi toplumlarından bilgi toplumlarına geçmiş ve bilgiye verilen değerle mahremiyet kavramınında dönüşümü kaçınılmaz olmuştur.

İnternet teknolojisindeki gelişmelere pararel olarak mahremiyet kavramı son dönemde önemli yer edinmiştir.Bireylerin özel bilgilerini interaktif dünyaya sunması ve bu bilgilerin kamusal alana sızması aşırı boyutlara ulaşmıştır.Sosyal paylaşım siteleri ve bloglar analiz edilerek kişisel bilgilerin raporlanması oldukça kolaylaşmıştır.(Murat Parlak, 2014)

Bilişimde Mahremiyet

Bilişim sistemi geliştikçe verilerin paylaşılması kolaylaşmıştır.Bilişimde mahremiyet istediğiniz bilgiyi istediğiniz kişi ile paylaşma ya da paylaşmama hakkıdır. Gelişen sosyal medya araçları bireylerin merak, bilgilenme ve bilgilendirme duygularını tetiklemektedir. Normal hayattaki arkadaşlık, birliktelik ve yarenlik dijital ortamda varlıklarını sosyal medya platformlarında sürdürmektedir. Bu durum, bireylere nostaljik bir duygu yaşatsa da, teşhircilik ya da röntgenciliğe doğru bir evrim yaşadığında toplumda kaosa neden olabilir (Niedzviecki, akt. Korkmaz, 2013).Çünkü bireyler, toplumsal olaylar hakkında bilgi sahibi olmaktan ziyade insanların nerede, ne zaman, ne yaptığıyla ilgili olarak gözetleme konumuna geçebilmektedir. Kimi zamanda kendileri hakkında bilgi sunarak gözetlenmek istemektedir. Çünkü sanal dünyanın temeli, beğenilme, gözetleme ve gözetlenmeye dayanmaktadır. (Türk ve Demirci, 2016).Sosyal medyada geçirilen zamanın, kullanıcılar tarafından verimli olduğu düşünülmektedir. Çünkü kullanıcıların arkadaşlarından haberdar olması, gündelik haberleri ve gelişmeleri takip etmesi bu ortamları cazip hale getirmiştir. Bireylerin birbirlerini gerçek hayatta takip etmedikleri kadar dijital ortamda bu kadar takip etmesi yada gözetlemesini Zerey (2012), “takipteyim” motivasyonu olarak açıklamıştır. Bireyler, dijital hayattaki varlığını, takip ederek ya da ettirerek ispat etme çabası içerisindedir. (Fatma BARKUŞ, Mustafa KOÇ, 2019)

 

Telif Hakkı Yüzünden Mahkemelik Olan Fotoğrafçı ve Maymunun Acayipten de Öte Hikayesi

İngiliz vahşi yaşam fotoğrafçısı David Slater, 2011’de gittiği Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda fotoğraf makinesini Naturo’ya kaptırıyor ve hikayemiz bu şekilde başlıyor.Ünlü vahşi yaşam fotoğrafçısı Slater, ,  alıp rastgele yüzlerce fotoğraf çekmişti. Naturo’nun bilmeden kendisini çektiği fotoğraflar, kısa sürede tüm dünyada büyük ün kazanmıştı.Makineyi eline alan Naturo, 10’dan fazla fotoğraf çekiyor ve içlerindeki bu selfi ile bir anda meşhur oluyor.”Bir anda makineyi aldı ve zıplayarak deklanşöre basmaya başladı!”

Slater, yaşananları anlatırken Nautro’nun makineyi aldıktan sonra diğer maymunların arasında koşturarak dolaştığını ve bir yandan da sürekli fotoğraflar çektiğini aktarıyor.Bu sırada diğer maymunlar da korkup kaçışmaya başlıyorlar.Ancak Nautro’nun eğlendiğini fark ettikçe sakinleşip yeniden normalleşmeye başlıyorlar.Bu hengamede de anlamlı anlamsız yüzlerce fotoğraf ortaya çıkıyor.İzinsiz yayınlanan fotoğrafların, Wikimedia’dan kaldırılmasını istemiş ve bir anda olay büyümüş.

Nesli tükenmek üzere olan makak maymunlarının yaşamlarını fotoğraflarken, Naturo’ya makineyi kaptıran Slater, fotoğrafları izinsiz yayınlayan Wikimedia’dan kaldırılmasını istiyorHayvan Hakları Derneği PETA, selfilerin Naturo’ya ait olduğunu ve iznin de telif ödemesinin de ona yapılması gerektiğini söylüyor.”Telif hakkı uygulamasında tür ayrımı yapılamaz”. PETA, Naturo’yu büyük üne kavuşturan ve pek çok yerde kullanılan selfilerin, telif haklarının kendisine ait olduğunu savunarak, bunun aksini iddia eden Slater’a dava açıyor.Telif hakkı kanunu çok açık, hak kameranın sahibine değil; fotoğrafı çekene aittir”

The Guardian gazetesine konuşan PETA avukatı Jeffrey Kerr, fotoğrafın telif hakkının çeken kişiye ait olduğunu ve bu sebeple açılan davada %100 haklı olduklarını savunuyor.”PETA bana açıkça ‘saldırma kararı’ aldı.”PETA’nın kendine saldırma kararı aldığını vurgulayan Slater, bu durumdan ötürü çok büyük bir üzüntü yaşadığını aktarıyor.”Elde edilen gelir, Nautro’nun yararına kullanılmalı”ABD’nin San Francisco Federal Mahkemesi’ne başvuran PETA, fotoğraflardan elde edilen gelirin maymunun yararına kullanılmasını teklif ediyor.(Magarica, 2015)

Maymun selfiesi davasında telif hakkını fotoğrafçı kazandı

Fotoğrafçı  David Slater, maymun selfiesi fotoğrafı üzerine bir hayvan hakları grubuyla verdiği iki yıllık hukuk mücadelesini kazandı.Endonezya ormanlarındaki makak maymunu Naruto, 2011 yılında David Slater’in kamerasını alarak fotoğraf çekmişti. ABD’deki yargıçlar maymunun telif hakkı üzerinde iddia edemeyeceğini açıkladı.

Hayvan hakları savunucusu PETA ise primatın bu fotoğrafın gelirlerinden faydalanmasını talep ediyordu. PETA’nın talebi reddedilse de David Slater, fotoğrafın gelecekteki gelirlerinin yüzde 25’ini bağışlayacağını açıkladı.

PETA ile birlikte basın açıklaması düzenleyen Slater, gelirlerin Naruto’nun yaşadığı bölgeyi koruyan derneklere bağışlanacağını duyurdu. Gallerli fotoğrafçı telif hakkını almak için gerektiğinden daha fazla emek vermesi gerektiğini de söyledi.

David Slater fotoğrafın bugüne kadar Endonezya’daki hayvanları korumaya yardımcı olduğunu söyledi. Ortak basın açıklamasında bu davanın insan dışı hayvanların yasal haklarını genişletmek için önemli bir adım olduğu vurgulandı.(Demirören Medya Grubu, 2017)

Sonuç

Paylaşım yaptığımız her verinin telif hakkı ihlaline neden oluyor mu? Diye soru sormamız lazım kendimize. Çünkü gördüğümüz ve okuduğumuz herşeyi her yerde paylaşmamak gerekmemektedir. Ciddi boyutlarda cezaları vardır.  Sizlere aktarmış olduğum bilgilerle detaylı bir şekilde anlatmış bulundum.Bu konuda daha dikkatli olamamız gerektiği kanaatindeyim.Faydalı olduğunu düşünüyorum.

 

 

KAYNAKÇA:

AKCAN, A. A. (2015). türkiye hukuk. türkiye hukuk: https://www.turkiyehukuk.org/fikri-mulkiyet-nedir/ adresinden alındı

Bakanlığı, T. K. (2019). Telif Hakları Genel Müdürlüğü. Telif Hakları Genel Müdürlüğü: http://www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Ihlali-Halinde-Ne-Yapilabilir adresinden alındı

Bakanlığı, T. K. (2019). Telif Hakları Genel Müdürlüğü. Telif Hakları Genel Müdürlüğü: http://www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Nedir#:~:text=Telif%20Haklar%C4%B1n%C4%B1n%20%C3%96zellikleri&text=%C2%B7%20Telif%20haklar%C4%B1%20soyut%20niteli%C4%9Fe%20sahiptir,Telif%20haklar%C4%B1nda%20%C3%BClkesellik%20ilkesi%20ge%C3%A7erlidir. adresinden alındı

Barkuş, F., & Koç, M. (2019). Dijital Mahremiyet Kavramı ve İlgili Çalışmalar Üzerine Derleme. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 38-39.

BLOG, L. (2018, 5 4). Logo BLOG. Logo BLOG Web Sitesi: https://blog.logo.com.tr/patent-ve-faydali-model-nedir-farklari-nelerdir/ adresinden alındı

ÇELİK, B. (2018, 1 10). Mühendis Beyinler. Mühendis Beyinler Web Sitesi: https://www.muhendisbeyinler.net/endustriyel-tasarim-nedir/ adresinden alındı

ERSOY, A. (2019, 2 1). Av.Tolga Ersoy. Av.Tolga Ersoy Web Sitesi: https://tolgaersoy.av.tr/bilmek-istedikleriniz/ceza-hukuku/ekonomik-suclar/ticari-sir-nedir.html adresinden alındı

Grubu, D. M. (2017, 9 12). Milliyet Gazetesi. Milliyet Gazetesi: https://www.milliyet.com.tr/teknoloji/maymun-selfiesi-davasinda-telif-hakkini-fotografci-kazandi-2518001 adresinden alındı

Magarica. (2015, 13 11). onedio. onedio: https://onedio.com/haber/telif-hakki-yuzunden-fotografci-ile-maymunun-gozlerinizi-yuvasindan-oynatacak-hikayesi-623931 adresinden alındı

PARLAK, M. (2014, 6 9). Prezi. Prezi: https://prezi.com/cy_8vt7gvwkl/mahremiyet-ve-bilisim/ adresinden alındı

SATICI, E. (2012, 10 20). Pazarlama Türkiye. Pazarlama Türkiye: https://pazarlamaturkiye.com/marka-nedir-marka-tanimi/ adresinden alındı

TÜRE, O. (2017, 9 25). Startupnedir. Startupnedir Web Sitesi: https://www.startupnedir.com/telif-hakki-nedir/ adresinden alındı

Öğr.Gör.Cahit CENGİZHAN hocamızın bizimle paylaştığı slaytlardan da yararlanılmıştır.

Öne çıkan görsel: Photo by Riccardo Annandale on Unsplash 

 

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.