İÇİNDEKİLER

 1. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Tanımı
 2. Sivil Toplum Kuruluşları
  1. Tanımı
  2. Genel amaçları  
 3. Bilgisayar Olaylarına Müdahale Ekibi (TR-BOME)
  1. Amaçları
  2. BOME Ekip Çeşitleri ve Görevleri
  3. Faaliyetleri/projeleri
 4. Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği (BTK)
  1. Tarihçesi
  2. Amaçları
  3. Faaliyetleri/projeleri
 5. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)
  1. Tarihçesi
  2. Amaçları
  3. Faaliyetleri/projeleri
 6. Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
  1. Tarihçesi
  2. Amaçları
  3. Faaliyetleri/projeleri
 7. Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
  1. Tarihçesi
  2. Amaçları
  3. Faaliyetleri/projeleri
 8. Kaynakça

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi

1988 yılında 388 Avrupa üniversitesi rektörü tarafından onaylanmış Bologna Üniversiteler Anayasası’nda geleceği kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin belirleyeceği, çevreye duyarlı kuşakların yetiştirilmesinin hedeflenmesi gerektiği ve topluma hizmetin üniversitelerin de bir fonksiyonu olduğu anlayışına vurgu yapılmıştır.  Bu bağlamda “özerklik”, “öğretim ve araştırma birlikteliği”,  “öğretim ve araştırmada özerklik” ve “insancıl anlayış” şeklinde dört temel prensip benimsenmiştir. Bologna sürecine uyum bağlamında YÖK, eğitim fakültelerinde Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin verilmesini kararlaştırmıştır. Üniversitelerin toplumla bütünleşmesini sağlamak amacıyla YÖK, söz konusu dersin tüm üniversitelerde verilmesini uygun bulmaktadır. 2006 yılından bu yana Topluma Hizmet Uygulamaları dersi uygulanmaktadır. bilişim bilişim bilişim

Topluma hizmet uygulamaları dersi öğretmen adaylarına, toplumsal sorumluluk bilincini kuramsal ve uygulamalı olarak kazandırma ve uygulama sırasında iş birliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir ders olma özelliği taşımaktadır.

Bu bağlamda dersi alan öğrenciler;
 1. Yerel sorunlara karşı duyarlıdır ve çözüm üretir.
 2. Evrensel sorunlara karşı duyarlıdır ve çözüm üretir.
 3. Yerel ve evrensel sorunları çözmede aktif olarak katılımcı olur
 4. Yerel ve evrensel sorunlara karşı yeni projeler üretir.
 5. Yerel ve evrensel sorunlara karşı yeni projelerde aktif olarak rol alır ve işbirliği içinde çalışır.
 6. Projeleri yürütürken hem proje içinde hem de proje dışında etkili iletişim kurar.
 7. Panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılır.
 8. Öz değerlendirme becerisini geliştirir.

Bu beklentiyi karşılayacak benzer ya da farklı etkinlikler de bu kapsamda değerlendirilebilecektir.

Topluma hizmet uygulamaları, öğretmen adaylarında toplumsal duyarlılık ve farkındalık; işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini; toplumsal sorumluluk bilincini ve öz güveni geliştirmeyi ve desteklemeyi hedeflemelidir. Dersin projelerinde tanımlanan etkinlikler, hedef okumayı özendirici; bilimsel, eleştirel, yaratıcı düşünmeyi ve özgüveni destekleyici; öğrenmeyi, araştırmayı, incelemeyi ve gelişmeyi güdeleyici olmalıdır. Etkinliklerin planlanması ve uygulanmasında, etkinliğin yapılacağı kurum ve kuruluşların olağan işleyişinin aksatılmamasına özen gösterilir. Eğitim-Eğitim Bilimleri Fakülteleri ve fakültenin kendi bölümleri arasında proje bazında paylaşma, dayanışma, öğrenci değişimi, ortaklaşa proje geliştirme vb. alanlarda işbirliği sağlanabilir.

Sivil Toplum Kuruluşları

  Sivil toplum kuruluşu, belirli bir amacı gerçekleştirmek, desteklemek veya daha ileri bir seviyeye taşımak amaçlı kurulmuş, sosyal refahı iyileştirmeyi hedefleyen ve tüm bunları gerçekleştirirken kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Dernek, vakıf, sendika ve oda adı altında faaliyet gösterirler, toplum tarafından oluşturulurlar ve toplum yararına çalışırlar. Devletin resmi kurumlarından bağımsız olarak çalışan, sosyal, kültürel, çevresel ve benzeri amaçları kapsamında, halkın bir araya gelerek gönüllülük esasıyla çalıştıkları, “Birlikten Güç Doğar” ilkesiyle kurulan ve hayatlarına bu ilkeyle devam eden yasal olarak devlet tarafından kaydedilen ve denetlenen topluluklardır. Tanım olarak Avrupa’da “Nongovernmental Organizations”, Amerika’da “Non-profit Sector”, Türkiye’de ise “Sivil Toplum Kuruluşları” olarak tanımlanmaktadır.

       Sivil toplum kuruluşlarının görevlerinden kısaca bahsetmek gerekirse;

 • Kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için belirledikleri konular üzerine çalışırlar,
 • Devletin yetersiz kaldığı veya devlete destek olmak amacıyla, konusuyla bağlantılı olarak açığın ve gecikmenin kapanmasına destek olurlar,
 • Sosyal refahın iyileştirmek için yardımcı olurlar,
 • Ülkede ve dünyanın herhangi bir yerinde haksızlığa uğrayan veya müdahale edilmezse haksızlığa uğrayacak insanların haklarını savunurlar,
 • Olumsuz alışkanlıkların önüne geçerek insanların suç işlemesine engel olurlar,
 • Herhangi bir konuyla ilgili giderilemeyen sorunları kamuoyunda duyarak, sorunların daha iyi ifade edilmesini sağlarlar,
 • Sosyal ve toplumsal konularda bireyleri eğiterek bilinçlendirmek zararlı olan etkenleri ortadan kaldırmak için mücadele ederler,
 • Toplumsal çıkarları ve hakları korumak amacıyla çalışmalar yaparlar.

  Sivil toplum kuruluşlarının en önemli özelliklerinden birincisi hükümetlerden, kamu kurumlarından ve siyasi partilerden bağımsız olarak çalışabilmeleridir. İkincisi tamamen toplumsal düzen ve sosyal refah için çalışmaları dolayısıyla kâr amacı gütmemeleridir. Sivil toplum kuruluşları dünyada büyük önem kazanırken ülkemizde eski tarihlerde anlam kazanmıştır. Tarihsel olarak bakıldığında Osmanlı zamanından kalan bir vakıf kültürümüz vardır bu durum Batı ülkelerinde Sanayi devrimi ile birlikte yapılan haksızlıklara karşı konulmak üzere sonradan oluşmuştur.

 Sivil Toplum Kuruluşlarımızın bir diğer faydası ise mevcut halkın büyük bir güvenlik zincirinin parçaları olduklarının farkında varmalarını sağlamaktadır. Kendi güvenliklerini ve değerlerini muhafaza edebilmek için siber ortamda doğru ve etik davranışlar sergilemeleri bu sorumlulukları yerine getirmelerini teşvik etmektedir. Tüketicinin korunmasında ve siber güvenlik konusunda farkındalık sağlamasında bilişim alanındaki sivil toplumun rolü esirgenemez. Bilişim alanında çalışmalar yapan bu kuruluşların birkaçına örnek verelim.

Bilgisayar Olaylarına Müdahale Ekibi (TR-BOME);

 TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir ve bu birimlerinin gelişen tehditlere karşı olarak şekilde eğitimli olmaları ve güvenlik kuvvetleriyle iş birliği içerisinde olmaları önemlidir. Ülkemizde yaşanan güvenlik olaylarını tespit ve müdahale etmeyi, kurumlara olay müdahale yeteneği kazandırmayı, ülke içinde ve dış dünya ile olay müdahale koordinasyonunu gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

BOME Ekip Çeşitleri ve Görevleri

 • Uluslararası Koordinasyon Merkezi; Diğer BOME’ler ile koordinasyon içerisinde olarak dünyada geçerli olan güvenlik tehditleri ile ilgili bilgi sahibi olmak. BOME’ler arasında güven ilişkisini sağlamak.
 • Ulusal BOME’ler; Ülke içindeki BOME’ler, servis sağlayıcılar arasında koordinasyonu sağlamak.
 • Kurum BOME’leri; Kuruluşta meydana gelen güvenlik olaylarına müdahale edilmesi ve olay sonrası elde edilen bilgilerin kuruluş güvenliğinin arttırılması amacıyla kullanılması.
 • Teknik BOME’ler; Belirli bir BT ürününün güvenlik seviyesinin arttırılması.
 • Yaptıkları çalışmalara bakarsak; gönüllü kamu kurumlarından BOME sorumluları bir araya gelerek kurumlarında BOME kurma çalışmaları sürdürmektedir.  Çalışmalar her bir çalışma grubu için dört ay sürmektedir. İki eğitim ve sekiz toplantıdan oluşmaktadır. Şu an iki çalışma grubunda çalışmalar devam etmektedir.

Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği (BTK);

 2012 yılında hayata atılan kuruluşun temel amacı hem bilişim sektöründe bilgi ve birikim paylaşımı sağlamak vs. hem de kötü amaçlı yazılım kullanımıyla siber suçla müdahale konularını işlemektedir. Amaçları mesleki birlik ve dayanışmayı, yeni bilişimcilerin yetişmesi, bilgi ve birikim paylaşımının sağlanması, bilişim sektörü ile ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal ve sektörel gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini temin etmektir. Tüm faaliyetlerini; mesleki disipline, iş ahlakına, toplumun manevi değerlerine, hak ve adalete uygun, ilkeli ve erdemli bir duruş içerisinde yerine getirir.

Dernek Tarafından Sürdürülecek Çalışma Konuları, Biçimleri ve Prensipleri:

 • Bilişimcileri bir araya toplamak, mesleki gelişim ve dayanışmalarını sağlamak
 • Sektörün gelişmesi için üyelerin ve sektör çalışanlarının eğitilmesi, yenilikler konusunda bilgilendirilmesi için eğitim ve seminer faaliyetlerinde bulunmak.
 • Bilişim sektöründeki insan gücünün verimlilik ve etkinliğini arttırmak, insana yapılan yatırımları desteklemek
 • Bilişimle ilgili standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda yol göstermek ve destek vermek
 • Siber güvenlik alanında seminer, konferans ve eğitimler düzenlemek, sistem analizleri yapmak
 • Bilişim konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile donanım ve yazılım üretimini desteklemek, rekabet edebilecek ürünlerdeki kalitenin gelişmesini gözetmek
 • Donanım, yazılım, iletişim ve çoklu ortam konularında dünya ile bütünleşmenin sağlanmasında yardımcı olmak
 • Bilişimle ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek.
 • “Bilişim Toplumu” olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasını sağlamak
 • Bilişim konusunda kamusal yararı önde tutan politika ve kararların oluşmasını sağlamak
 • Bilişim sektörü içerisinde eşgüdümün sağlanmasına katkıda bulunmak
 • Ülkemizde bilişim ve ilgili teknolojilerin ve bilgisayar kullanımının verimli bir biçimde artması, gelişmesi ve çağdaş boyutlarda tutulmasına yardımcı olmak
 • Bilgi, bilgi işlem, bilgi sistemi, bilgi iletişimi ve benzeri ilgili konulardaki yöntem ve tekniklerin tanıtılmasına yardımcı olmak
 • Bilişim ve ilgili konularda dünyada yaşanan gelişmeleri izlemek ve ülkemize aktarılmasına yardımcı olmak
 • Bilişimle ilgili her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler konusunda görüş ve önerilerini ilgililerin dikkatine sunmak, plan ve politikalar oluşmasına katkı sağlamak
 • Derneğin çalışma alanlarını ilgilendiren mevzuatın geliştirilmesi için öneriler hazırlamak, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, görüşmeler yapmak, gelişmeleri kamuoyuna yansıtmak
 • Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını yayınlamak
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak
 • Anketler, kamuoyu araştırmaları yapmak
 • Çalışmalarını duyurmak ve toplumun bilgilendirilme hakkını kullanmasına yönelik olarak amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ve bilgilendirici bültenleri çıkarmak, televizyon ve radyo programları yapmak ve bu gibi her tür yayın aracını kullanmak
 • WEB Sayfaları, internet portalı kurmak, işletmek, internet üzerinden amaçları ile ilgili çevrimiçi eğitim hizmetleri sunmak, iletişim merkezleri kurmak
 • Geniş anlamda bilişim ile ilgili bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek ya da bunların yapılmasını desteklemek, koordine etmek, yönetmek, edindiği bilgi ve deneyimleri paylaşmak, yaymak
 • Faaliyet alanına yönelik ve genel amaçlı kütüphane oluşturmak ve gerek üyelerin gerek hedef kitlenin kullanımına sunmak, bilimsel araştırma ve gelişmeleri takip etmek ve alanındaki yenilikleri üyelere ve hedef kitleye duyurmak
 • Bilişim konusunda danışmanlık hizmeti vermek, hedef kitleye yönelik paket seminer programları düzenlemek ve yerinde eğitim takviye ve destek çalışmaları yapmak
 • Bilişimle ilgili, kültür, basın-yayın, tanıtım çalışmaları yapmak ve benzeri etkinliklerde bulunmak, fuar, sergi vb. organizasyonlar düzenlemek

Faaliyet ve projelerine göz atacak olursak; Siber Çocuklar Projesinde teknolojiye doğan çocuklar, .app kuşağı, dijital yerliler, kısacası Siber Çocukların teknoloji ile tanışma süreçlerindeki dijital .ya da gerçek problemlerini çözme konusunda, hem siber çocuklara hem ailelerine .hem de onların eğitiminde rol alan eğitimcileri konu alıyorlar. Yerli Teknoloji Araştırmalarında ülkemizdeki teknoloji ekosisteminin sağlıklı bir şekilde oluşması,. milli değerler çerçevesinde kurumlar ile iş birlikteliklerinin yapılması, .kurumsal ya da girişimci düzeyinde yerli üretimin desteklenmesi ve tanıtılması çalışmaları yapılmaktadır. Son olarak Blockchain Araştırmalarında dijital dünyadaki devinim,. salt teknoloji içerisinden olmayan bir bakış açısı ile tam değerlendirilememektedir.

Bu ekibin bir parçası olmak ya da daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız: https://www.btk.gov.tr/

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM);

20/10/2012 tarih ve 28447 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan. “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi. ve Koordinasyonuna İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” .ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu gereğince 20/06/2013 tarih ve. 28683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4890 sayılı Bakanlar .Kurulu Kararı ile “2013-2014 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında, Ülkemizin siber. güvenliğine karşı siber ortamda ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesi, .muhtemel siber saldırı ve olayların etkilerini azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve belirlenen aktörlerle paylaşılması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde 27/05/2013 tarihinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM, TR-CERT) oluşturulmuştur.

Merkezin siber güvenliğe ilişkin olaylarda daha çok ulusal koordinasyon ve uluslararası iş .birliği birimi olarak faaliyet göstereceği, ilerleyen zamanlarda kurulacak “Sektörel ve Kurumsal Siber Olaylara. Müdahale Ekipleri” (SOME)  ile bir arada siber güvenliğin sağlanmasına yönelik faaliyetler yürüteceği belirtilmektedir. USOM, ülkemizde siber güvenlik olaylarına müdahalede ulusal ve uluslararası koordinasyonun sağlanması adına kurulmuştur. İnternet aktörleri, kolluk güçleri, uluslararası kuruluşlar, araştırma merkezleri ve özel sektör arasındaki iletişim ve koordinasyon USOM vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. USOM siber güvenlik olaylarına yönelik alarm, uyarı, duyuru faaliyetleri yapmakta, kritik sektörlere yönelik siber saldırıların önlenmesinde ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamaktadır.

Bu ekibin bir parçası olmak ya da daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız: https://www.usom.gov.tr/

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV);

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), merkezi İstanbul’da bulunan ve “Türkiye’yi bilgi toplumuna dönüştürme” temel amacı ile çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. 14 Nisan 1995 tarihinde, 114 kurum ve bu kurumlara üye 178 kişi tarafından kurulan bugün itibariyle 400’ün üzerinde üyesi bulunmaktadır. Vakfın genel hedefleri arasında;

 1. Bilişim yatırımlarının genel ekonomi içindeki payının Avrupa Birliği ülkelerinin ortalama düzeyine çıkması.
 2. Devletin yeniden yapılanması için gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri desteğinin sağlanması
 3. Toplumun bütün kesimlerine bilişim kültürünün yayılması, toplumun bilgisayar okur-yazarlığının artırılması (Ölçüm: Kişi başına düşen TV, telefon, bilgisayar, vb. sayılarıyla).
 4. Türkiye’de bilginin serbestçe dolaşım ve paylaşımı için gerekli altyapının oluşturulması (2003 yılına kadar yasal ve yapısal değişikliklerin yapılması).

Şimdi ise proje ve faaliyetlerine göz atalım:

 1. e-TÜRKİYE
 2. 5, 6 ve 7. ÇERÇEVE PROGRAMI (Avrupa Birliği)
 3. Citizenship Projesi
 4. ISIS Projesi: Proje kapsamında Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında 5.ÇP projeleri için web üzerinde ortak bulma platformu yaratıldı.
 5. EASIER Projesi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektöründe faaliyet gösteren Bölgesel KOBİ’lerin Avrupa Birliği Araştırma Alanına dahil edilmesi projesidir. 30 ay sürmüştür. 14 ülkeden 17 kuruluşun katıldığı 6.ÇP kapsamında bir projedir.
 6. ISTKA Projesi: İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu oluşturuldu. “İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu Projesi” ile, İstanbul’daki sivil toplum, üniversite ve kamu işbirliği ile BIT sektöründe rekabeti artıracak Ar-Ge ve yenilikçilik politikaları oluşturma süreçlerine katılımcılığın sağlanması, Avrupa Birliği müktesebatının benimsenmesinin desteklenmesi ve bu yolla İstanbul’daki sosyo-ekonomik gelişmeye katkıda bulunulması hedeflenmiştir.
 7. Yasalar Hakkında Görüş: Çeşitli yasalar hakkında TBV olarak görüşlerimiz hem kamuoyuna hem de ilgili kurumlara iletilmiştir.
 8. Ulusal Bilgi Güvenliği Yasası Taslağı

  1. Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası
  2. e-İmza Yasası
  3. Telekomünikasyon Yasası
  4. RTÜK Yasası
 9. Ulusal Programa Destek: 57. Hükümet zamanında AB’ye uyum çerçevesinde çıkarılan Ulusal Programa son anda e-Türkiye ile ilgili paragrafın eklenmesi sağlanmıştır.
 10. İvHP Çalışmalarına Destek: İnternet ile ilgili hukuksal düzenlemelerin uluslararası standartlarda çıkması için çalışan bu sivil girişimin çalışmalarına destek verilmiştir.
 11. OECD: Elektronik Ticaret Bakanlar Kurulu Toplantısına ( Ekim 1998 Kanada) katılım.
 12. Dünya Bankası: Bankanın Bilgi Ekonomisi çalışmasının Türkiye’de uygulanması konusunda temaslar yapılmakta ve ortak toplantılar yapılmaktadır.
 13. Portekiz: DEİK Toplantısı
 14. BİLİŞİM ZİRVESİ

  1. Bilişim Zirvesi’01: Çeşitli Eğitim seminerleri ve panel ve çalışma grupları ve konferanslar düzenlenmiştir.
  2. Bilişim Zirvesi’02: Çeşitli Eğitim seminerleri ve panel ve çalışma grupları ve konferanslar düzenlenmiştir.
  3. Bilişim Zirvesi’03: Çeşitli panel, çalışma grupları ve konferanslar düzenlenmiştir. BM Öğrenci Projeleri Sergisi açılmıştır.
  4. Bilişim Zirvesi’04: 6.Çerçeve Programı ağırlıklı konularda toplantılar düzenlenmiştir.
 15. TÜBİSAD Raporuna Destek: Bilişim Şurası için TÜBİSAD tarafından hazırlatılan raporun yazılımla ilgili bölümü kaleme alınmıştır.

 16. İhracat Genel Müdürlüğüne Destek: İhracatın sürekli bir biçimde artırılmasına yönelik kurulan stratejik çalışma grubuna bilişim ve özellikle yazılım ihracı ile ilgili destek.
 17. TR-Software Portalı: Türk yazılım evlerinin ürünlerini, deneyimlerini ve yazılım geliştirme potansiyellerini yurt dışına tanıtmak amacıyla bir portal hazırlatılmış ve tanıtımı yapılmıştır. Portalın yönetimi TÜBİSAD’a devredilmiştir..
 18. TBV Bilişim Stratejileri Belgesi: TBV’nin gerçekleştirdiği ilk projedir. Geniş bir çalışma grubunun katkılarıyla o günkü koşullarda Türkiye için yol haritası olabilecek bir belge hazırlanmıştır. Ankara’da yapılan bir panelde tartışılmıştır.
 19. MEDYADA TBV
  1. Hürriyet Gazetesinde Çipi bandı
  2. Açık Radyo’da TBV Günleri: 1 yıl boyunca 30 dakikalık 52 program
  3. Açık Radyo’da her Cuma “Bilgi Çağı” Programı
  4. Çeşitli istatistikler.

Bu ekibin bir parçası olmak ya da daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız: http://tbv.org.tr/

Türkiye Bilişim Derneği (TBD);

 1971 yılında kurulan dernek Türkiye’ de meydana gelen. herhangi bilişim sisteminden kaynaklanan .olaylara karşı gelişim sağlamak amacıyla işlev gören bilişim. suçlarıyla mücadele de rol alan sivil kuruluşudur. Bugün artık toplumun her katmanından üye yapısıyla “Bilişim Kültürünü” yaymaya çalışan bir “Sivil Toplum” öncü hareketine dönüşmüştür.

Üye sayısı bugün 12.000’i aşmıştır. On şubesi, 13 il temsilciliği ve Üniversitelerdeki TBD-Genç örgütlenmesiyle sektörünün gelişmesini sağlamaya devam etmektedir. Türkiye Bilişim Derneği’nin bireysel katılımı esas alan yapısı ve gönüllülük temelindeki çalışma. biçimiyle ürettiği raporlar, öneriler ve bağımsız .söylemleri günümüzde tüm karar vericiler ve toplumun her kesimi tarafından dikkate alınır duruma gelmiştir. Bu başarıda en önemli etmen üyelerinin yıllardır her koşulda derneğimize gösterdiği ilgi, güven, sağladığı destek ve katkıdır.

Hedeflerini başarmak için “Ulusal Bilişim Politikalarına” bağlı olarak;. ulusal Ar-Ge” yatırımlarının teşvik edilmesi, bilişim sektöründe “Ulusal Katma Değerin” artırılması, bilişim teknoloji şirketlerinin yetenekleriyle dikey. sektör gereksinimlerinin buluşturulması, teknoparkların .işbirliği ve uzmanlık alanlarına yönelik yapılanması,. üniversitelerdeki genç beyinlerin yaratıcı ve üretime yönelik yönlendirilmesi ve vatandaşların bilişim teknolojilerinden olabildiğince yararlanabilmesi için farkındalık eğitimi ve çalışmaların yapılması gerektiğini savunmaktadırlar.

Bu amaçla;

 • Gerek, dünyada bir benzeri olmayan bir gönüllülük katılımıyla çalışan çalışma gruplarının hazırladığı raporlarla, .gerekse de kamuda yapılan toplantılara aktif katılımla devlet yönetiminde bilişimin etkin ve .verimli kullanılabilmesine yönelik strateji ve politika dokümanlarına katkı veriliyor.
 • Eğitimde bilişimin kullanılması, bilişim eğitimleri ve yeni iş alanlarına. ve sayısal uçurumu önlemeye yönelik genel eğitim çalışmaları yapılıyor.
 • Çalışma grupları kurar, güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapılıyor
 • Teknik ve bilimsel danışmanlık olanağı sağlanıyor, bilgi alış verişi ve işbirliği olanakları yaratılıyor
 • Teknik ve bilimsel yayınlar yapılıyor.
 • Meslek içi eğitim programları düzenlenip uygulanıyor.
 • Bilişimle ve ilgili diğer konularda ulusal ve uluslararası toplantılar .düzenleniyor ve bu tür toplantılara katılım sağlanarak benzer kuruluşlarla ilişkiler kuruluyor.
 • Bilişimle ve ilgili olan öteki konularda dünyada yaşanan .gelişmeleri takip ediyor ve ülke içinde aktarılmasını gözetiyor.
 • Bilişimle ilgili her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler .konusunda görüş oluşturuyor, ilgililerin dikkatine sunarak politikaların oluşmasına katkı sağlıyor.

Türkiye Bilişim Derneği, kamu ve özel sektör,.akademisyen ve toplumun her kesiminden etkin kullanıcılardan oluşan üye. yapısıyla bilişim sektörünün önde gelen bir derneğidir. Sonuç olarak kamu yararına çalışan dernek statüsünü, .Bakanlar Kurulu kararıyla 7 Mart 1994 tarihinde resmen kazanmıştır. Türkiye Bilişim Derneği kurulduğundan bu yana, .doğal olarak fiilen kamu yararına çalışan bir dernek olarak, toplumsal açıdan kalıcı katkılarını hep yapagelmiştir. Ancak, resmen bu statünün kazanılması, derneğin mali açıdan desteklenmesini kolaylaştırmıştır.

Bilişim alanındaki etkinlikleri:

 • “TBD Birinci Ulusal Bilişim Kurultayı” adıyla 1976 yılında bilgisayar alanında ilk bilimsel .toplantı olarak başlayan Bilişim Etkinlikleri bugün uluslararası boyutta sürmektedir. Bilişim’2016 Etkinliği TBD 33. Ulusal Bilişim Kurultayı ve TBD 6. Genç Bilişimciler Kurultayı olarak düzenlenmektedir.
 • Bilişim Kurultayları, Bilgi ve İletişimin olağanüstü birleşiminin toplumsal. yararlarını yerleştiren sosyal ve kültürel etkinliklerden oluşan zengin içerikli programları ile bilişim sektörünün .her yılki değişmez randevusu olmuştur. Bu etkinliklerin Türk Cumhuriyetleri’nden misafirlerin ağırlandığı,. giderek yakın komşularımıza açılan bir platforma dönüşmesi amaçlanmaktadır.
 • Etkinliklerle bütünleşen Çözüm Gösterileri Sergisi, Türkiye bilgisayar sektöründe .önde gelen firmaların potansiyel .kullanıcılarla tanıştığı ve var olan kullanıcılara yeni çözümler .sunduğu bir forum alanıdır.
 • Bilişim yayınları;

TBD, bilişim toplumu olma yönündeki bilincin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak için yayınlar yapmaktadır. Bunlar 1976’dan bu yana Ulusal Bilişim Kurultayları Bildiriler Kitapları başta olmak üzere yayınlanmış kitaplardır. Tüm sektörü yakından ilgilendiren ve gerekliliğine inanılan her konuda olanak bulundukça yayınlar sürdürülmektir.

Bu ekibin bir parçası olmak ya da daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız: https://www.tbd.org.tr/

KAYNAKÇA:

Öne çıkan görsel www.freepik.com adresinden 05.06.2023 tarihinde alınmıştır.

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.