• Özet
  • Giriş 
  • Bilişim Suçu Yapısı ve Özellikleri
  • Ethical Hacker (Beyaz Şapkalılar) 
  • Bilişim Suçlarıyla Mücadele de İş Birliği
   •  Suçla Mücadele Birimleri ile Yargı Kurumları Arasında İş Birliği
   •  Suçla Mücadele Birimleri ile Özel Sektör Arasında İş Birliği
   •  Suçla Mücadele Birimleri ile Suçtan Zarar Gören veya Risk Altındaki  Gerçek Kişiler ve Organizasyonlar Arasında İş Birliği
   •  Bilişim Suçu Sanık ve Mahkûmlarıyla İş Birliği
  • Türk Ceza Kanunundaki Bilişim Suçları
   • Haberleşmenin Engellenmesi Suçu
   • Hakaret Suçu
   • Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenen Hırsızlık Suçu
   • Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenen Dolandırıcılık Suçu
   • Müstehcenlik Suçu
   • Diğer Suçlar (TCK 243, TCK 244, TCK 245 TCK 246)
  • Bilişim Suçlarıyla Mücadelede Birimler
   • ABD’ deki Mücadele Birimleri
   • Ülkemizdeki Mücadele Birimleri
  • Türk Hukukunda Bilişim Suçları ile Mücadele
  • Bilişim Suçlarıyla Mücadelede Yer Alan STK’lar
  • Sonuç
  • Kaynakça

   ÖZET

   Bilişim suçu, yasa dışı yollarla erişilen elektronik bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut sahibi olan kişi üzerinden gizli işler çevrilmesi gibi kelimelerle tanımlanabilir. Bilişim suçlarıyla mücadele edilebilmesi için ve gelişen teknolojiyle oluşabilecek olasılıkları bilmek ve önlem sağlamak gereklidir. Türk Ceza Kanunda Bilişim suçlarına müdahale eden yasalar; Haberleşmenin Engellenmesi Suçu, Hakaret Suçu, Bilişim Sistemleriyle Hırsızlık Suçu, Bilişim Sistemleriyle Dolandırıcılık Suçu (Kredi Kartı vs.), Müstehcenlik Suçu ve niceleri mevcuttur. ABD de bilişim suçlarıyla mücadelede ise uluslararası iş birliği Adalet Bakanlığı öncülüğünde yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunun da bilişim suçları için kanunlar bulunduğundan bazı şirketler veya organizasyonlar mücadele kurumlarından olan FBI, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Posta Denetim Servis, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü vs. bu suçu bildirmelidir. Asla unutmamalıyız ki bilişim suçlarıyla ilgili olayların zamanında adlî kolluk birimlerine bildirilmesi, bu suçlarla mücadele için şarttır. Anlayacağımız üzere Bilişim Suçlarıyla dünya çapında mücadele edilebilmesi için bilişim teknolojisini kullanan tüm devletlerle iş birliği içerisinde olmak gerekmektedir.  

   Anahtar Kelimeler: Bilişim suçları ile mücadele, Bilişim suçları, Türk Ceza Kanunu, Hırsızlık, Dolandırıcılık

   GİRİŞ

   Başlangıçta bilişim suçları, geleneksel suçların bilgisayar yoluyla işlenmesi olarak kabul edilirken, zamanla teknolojinin getirmiş olduğu tablet, cep telefonu, bilgisayar vs. teknolojik araçlarla işlenen suça bilişim suçu denilmektedir. Bilişim suç tiplerindeki çeşitlilik ve sürekli artış, bu suçlarda tek bir tanımın yeterli olmamasına neden olmaktadır. Öteki taraftan bilgisayar teknolojisinin ve internetin hızlı gelişimi, yeni su tiplerini ortaya çıkarmakta ve suçla mücadelede yeni yasaları gerekli kılmaktadır.

    Türk hukukunda bilişim suçunun tanımlarından biri şöyledir:
   “elektronik bilgi işlem kayıtlarına yasa dışı yollarla erişilmesi veya bu kayıtların yasal olmayan şekilde değiştirilmesi, silinmesi veya bu tür kayıtlara girilmesi veyahut bilgi tecavüzü için hazırlık yapılması “olarak açıklanmaktadır. (Kurt, L. 2005).

   BİLİŞİM SUÇLARI YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

   Bilişim suçlarının yapısının ve özelliklerinin genel olarak bilinmesi bu alanda çalışacak kişiler için yol gösterici olacaktır. Bilişim suçlarının özellikleriyle ilgili ilk söylenecek söz bu suçların işlenirken oldukça kolay, buna mukabil belirlenmesinin oldukça zor olduğudur. Tespit etmesi oldukça zordur, zira çoğu bilgisayar suçu “kurum içi çalışanlar vasıtasıyla işlenmekte, dolayısıyla takip edilememektedir.”
   Tüm verilerin elektronik ortamlara taşınması, ortam güvenliği ve bilişim suçlarını gündeme taşımaktadır. Bilişim suçlarıyla mücadele, bu konuda güncelliğini kaybetmeyen hukuk sistemi ile olduğu kadar, teknik olarak da en üst seviyede takibi gerektirmektedir.

   Bilişim suçları ile mücadele edebilmenin öncelikleri arasında kapsamlı ve içinde bulunan zamanın gereklerini karşılayabilen kanunların bulunması gerekir. Fakat bilişim suçlarının varlığının tespiti ve doğru yorumlanması, diğer klasik suçlarda olduğundan çok daha farklı bir boyuttadır. Çünkü bilişim suçları söz konusu olduğunda, üst seviyede teknik bilgiye ve bunun yanı sıra hangi fiillerin bilişim suçu kapsamında değerlendirildiğini bile bilirkişilere ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu bilirkişiler ülkemizde çok bilinmeyen ve tanınmayan hackerlar diyebiliriz. Sistem ve bilgi güvenliği gereksinimlerinin her geçen gün daha önemli hale geldiği bilişim dünyasında, çalışma yöntemleri ve yasal boyutları ile daha çok tartışılı hale gelmişlerdir. Ethical Hacker’ ların bu alanda var olması ve doğru anlaşılması da hukuk çerçevesi açısından önemlidir.

   ETHİCAL HACKER (BEYAZ ŞAPKALILAR) 
   Çok gelişmişi bilgisayar programcılık bilgisi ve yeteneğine sahip olan, bilgi ve becerilerini bilgisayar sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasında yararlı olacak şekilde savunma amaçlı olarak kullanılan hacker sınıfıdır. Sistem analizi yapan kişiler bu grupta yer alırlar. Bu grupta yer alanlar tek bir kişi olabileceği gibi bir grup şeklinde de karşımıza çıkabilmektedir. Ülkemizdeki durum ise ABD’ de olduğu gibi Ethical Hacker faaliyetleri yasal olarak hükme bağlanmalıdır. Düzenlemede, başta hukuka uygunluk nedeni olmak üzere, bu işin kuralları ve test yapanların kurallara aykırı davranışlarının sonuçları belirlenmelidir. (Henkoğlu, T. 2014).

   BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ
   Bilişim suçlarıyla mücadelede değişik boyutlarda iş birliği gerektirmektedir. Bu iş birliği ulusal düzeyde iş birliğidir.

  • Suçla Mücadele Birimleri ile Yargı Kurumları Arasında İş Birliği
   Bilişim suçlarıyla mücadele birimlerinin (özellikle adli kolluğun) yargı kurumlarıyla iş birliği içerisinde bulunmaları, bu alanda başarılı sonuçların alınmasında olumlu katkılar sağlamaktadır. Söz konusu iş birliğiyle, bir taraftan karşılıklı bilgi alışverişi, diğer taraftan da bilişim suçları konusundaki duyarlılık artacaktır.
   ABD’ de bilişim suçlarıyla ilgili soruşturmalarda bilişim sistemi üzerindeki soruşturmanın etkilerini en aza indirmekle görevli olan bilgisayar güvenlik uzmanları ile adli kolluk görevlileri sık sık karşı karşıya gelmektedir. Bazen belli bir bilişim sistemine aşina olan güvenlik uzmanları, kolluk görevlilerinin, savcıların ve adli tıp uzmanlarının yeterli bilgisayar teknolojisi bilgisine sahip olmadıklarından dolayı bazı yakınmalar yaşanmaktadır. Neticede bu dört grubun bilişim suçlarıyla ilgili soruşturma evresinde, birbirlerini iyi anlamaları ve elbirliği ile çalışabilmeleri gerekli ve çok önemlidir.
   ABD Adalet Bakanlığı, bilişim suçlarıyla ülke içerisinde iş birliğini güçlendirmeye çalışmaktadır; kendi koordinasyonunda bilişim suçlarının türlerine göre, kamu ve özel sektörden oluşan çalışma grupları oluşturmaktadır ve bunlar düzenli şekilde toplantılar yapmaktadır.

   – Savcılıklar,
   – FBI ,
   – Gizli Servis(The Secret Service),
   – Posta Denetim Servisi(The Postal Inspection Service),
   – Federal Ticaret Komisyonu(The Federal Trade Commission)özel sektör ve ilgili kuruluşlarca çeşitli sunumlar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, bilişim suçlarıyla ilgili soruşturma ve mücadeleleri desteklemektedir.

   (Karagülmez,A. 2013).

   Ülkemizde de Adalet Bakanlığı’ nın benzer faaliyetlerde bulunması oldukça yararlı olacaktır. Bilişim suçlarıyla mücadelede de Adalet Bakanlığı’nın Koordinasyonunda ülke içinde güçlü bir iş birliği gerekmektedir. Bu noktada ABD Adalet Bakanlığı’ nın konuya yaklaşımlarından da yararlanılabilir.

  • Suçla Mücadele Birimleri ile Özel Sektör Arasındaki İş Birliği

   Bilişim suçlarıyla mücadele birimleri ile özel sektör arasında istenilen düzeyde sağlıklı bir iş birliği kurulması gerekliliğinin pek çok nedenleri vardır. Birincisi bilişim teknolojilerinde özel sektörün önemli rolünün bulunmasıdır, ikincisi bilişim alanında özel sektör tarafından verilen hizmetlerin ileri boyutlarda olmasıdır; Üçüncüsü ise bilişim sistemlerinde ve internet kullanımında özel sektörün ilk sıralarda yer almasıdır.
   Bilişim teknolojisindeki sürekli ve hızlı ilerlemeler karşısında, suçla mücadele eden kamu birimlerinin, bu gelişmelere ayak uydurabilmesi istenilen hızda ve boyutta olamamaktadır. Bilişim teknolojisindeki gelişmeler ise ağırlıklı olarak özel sektörde gerçekleştirilmekte, tartışılıp değerlendirilmektedir. Bu nedenle, bu gelişmeleri en doğru şekilde öğrenmek ve bunların bilişim suçlarıyla ilgisini en iyi biçimde kurabilmek için, özel sektörle iş birliği kaçınılmazdır.
   Suçla mücadele eden kamu görevlilerinin, karşılaştıkları teknik sorunların çözümünde de, özel sektörle iş birliği gerekmektedir. Bilişim suçlarıyla mücadelede ihtiyaç duyulan, yeni teknik donanım ve yeni programları, kamunun bürokratik ve hantal yapısından dolayı her zaman elde etmek mümkün değildir.  
   Amerika’da FBI ve bilişim suçlarıyla mücadele için kurulan kamu birimlerinin, ne kadar tecrübeli, bilgili ve muhakeme yetenekleri güçlü olursa olsun, özel sektörle iş birliğine önem verilmesi istenilmektedir. Bu iş birliği, bilişim suçlarının soruşturma evresinde ve suç öncesi önleyici kolluk çalışmalarında toplanmaktadır. Özellikle kamu dışındaki bilişim uzmanlarının, bu iki ana konudaki düşünce ve önerileri üzerinde durulmalıdır. Daha da ötesi siber suçlar karşısında sağlanabilecek her iş birliği önemli olabilir. Bir FBI yetkilisinin de belirttiği gibi, Devlet, bilgi teknolojisi (IT) ile ilgili tehditler ve saldırıya açık alanlarla ilgili bilgilerini özel sektörle paylaşmalıdır.
   Devlet ve özel sektör arasında güven ilişkisine dayalı iş birliğiyle, siber terörizmin potansiyel tehlikesi paylaşılabilir. Bu iş birliğiyle, özel sektörün konuya duyarlılığı arttırılabilir, farkında olunmayan işlenmiş bilişim suçlarının zararları tespit edilebilir, güvenlik açıkları giderilmeye çalışılabilir. Üniversitelerle kurulacak iş birliğinin de özel bir yeri vardır. ABD’ de, ticaret adamları, FBI, çeşitli hükümet (örneğin Adalet Bakanlığı) görevlileri ile üniversite yetkilileri arasında oluşturulan iş birliğiyle, bilişim suçları konusunda, bir taraftan mevcut boyutları belirleme, diğer taraftan ise bu suçların önlenebilmesinde çözüm üretme çabaları sürdürülmektedir.
   ABD’ de, bilgi teknolojileriyle ilgili olarak Gizli Servis (The Secret Service) tarafından yürütülen projelerde, belli ölçülerde özel sektörün de katılımı sağlanmaktadır. Ayrıca bu konuda özel sektör ile hükümet arasındaki ilişkilerini, Information Sharing and Analysis Center (ISAC) adlı birim sağlanmaktadır.

   İnternet ve bilişim alanında özel sektör tarafından verilen hizmetler, kamudan daha ileri düzeydedir. Başta online bankacılık olmak üzere, ticari sahada bilişim sistemleri kullanılmaktadır. Bilişim suçlarının önlenebilmesi, işlenmiş bilişim suçlarının iz ve delillerinin toplanabilmesi ve yeni saldırıların önüne geçilebilmesi için özel sektörle iş birliği büyük önem arz etmektedir.
   Özellikle, internet dolandırıcılığı içerisinde yaygınlaşan kimlik hırsızlığı, Kredi kartı dolandırıcılığı gibi konularda, bu konuda hizmet veren özel kuruluşlar hedef durumundadır. Özel kuruluşların bilişim alanındaki güvenlik önlemlerini artırmaları, olan saldırıları derhal güvenlik birimlerine haber vermeleri, suç öncesinde ve sonrasında güvenlik güçlerinin önerilerine uymaları ve onlarla sıkı iş birliği yapmaları bilişim suçlarıyla mücadelede ve soruşturma evresindeki başarıda ciddi önleme sahiptir.
   Bilişim sistemleri ve internet kullanımı, kamuya göre özel sektörle katlanarak artmaktadır. Buysa özel sektörün bilişim suçlarına maruz kalma riskini arttırmaktadır. Bilişim suçlarının çoğunlukla ticari sahada haksız kazanç elde etmeye yönelik olması, özel sektörün bu konuda daha dikkatli olmasını, duyarlı davranmasını gerektirmektedir.
   Özel sektörle iş birliğinin artırılmasında ise suçla mücadele eden kamu birimlerinin, ilkeli ve güven verici davranışlarda bulunmaları kaçınılmazdır. Adli kolluğun, özel sektörün kendilerine güven duygularını arttırmaya çalışması, özel sektörün bilişim suçlarıyla mücadeledeki düşüncelerine, politikalarına değer vermesi noktasında da iş birliğinin önemli katkıları olacaktır. (Karagülmez, A. 2013).

  • Suçla Mücadele Birimleri ile Suçtan Zarar Gören veya Risk Altındaki Gerçek Kişiler ve Organizasyonlar Arasında İş Birliği

   Bilişim suçlarına maruz kalan şirketler, bankalar, kredi kurumları, suçun kamuya duyulmasıyla uğrayabilecekleri müşteri kaybı, hisse senedi değerlerinin düşmesi gibi nedenlerden dolayı polise gitmeye çekinmektedirler.
   Kamu da Bilişim Suçlarıyla mücadelede, gerekli personel ve mali kaynağın olmaması özel sektörde yeni ve kârlı bir hizmet alanının doğmasına neden olmuştur. Son yıllarda ABD’ de özellikle bilişim sistemleri alanında çalışan bazı şirketler, eski FBI görevlileri, eski polisleri, eski savcıları istihdam ederek bilişim suçlarıyla ilgili farklı hizmetler vermeye başlamışlardır. Ayrıca bilişim suçlarına maruz kalan şirketler, polise gitmek yerine, özel sektöre başvurmayı, kendi menfaatleri açısından daha yararlı görmektedirler. Oysaki bu durum şirketlerde iş birliği olumsuz etkilemektedir. Asla unutmamalıyız ki, bilişim suçlarıyla ilgili olayların zamanında adlî kolluk birimlerine bildirilmemesi, bu suçlarlar mücadeleyi olumsuz etkilemektedir.

  • Bilişim Suçu Sanık ve Mahkûmlarıyla İş Birliği
   Bilişim suçlarıyla mücadele eden birimlerin (özellikle adlî kolluk görevlilerinin) bu suçun sanık ve mahkûmlarıyla görüşerek, yeni suç tekniklerini bilmeleri, bu alanda detaylı bilgi alabilmeleri suçla mücadele de ciddi katkı sağlayacaktır. Ayrıca bilişim suçlarının zamanda hız kazandığı bu dönemde suçla mücadele eden görevli personelin düzenli periyodik eğitime alınması gereklidir fakat yeterli değildir. Çünkü verilen eğitimler, eğitim başladığı zamanı ve öncesini kapsamaktadır oysaki sürekli artan teknoloji ile personellerinde bu gelişime ayak uydurabilmesi için gelişimleri şarttır.

   TÜRK CEZA KANUNDAKİ BİLİŞİM SUÇLARI

    • Haberleşmenin Engellenmesi Suçu
     TCK’ ın 124.Maddesinde, kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi suçu düzenlenmiştir. Suçun oluşumunda önemli olan kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmiş olmasıdır. Günümüzde internet üzerinden haberleşmenin de gittikçe yaygınlaştığından suçun bilişim sistemleri aracılığıyla da işlenebilmesi mümkündür.
    • Hakaret Suçu
     TCK’ nın 125.Maddesinde hakaret suçu düzenlenmiştir. Madde hakaret ve sövme suçunun bilişim sistemi aracılığıyla işlenmesi durumunda uygulama alanı bulacaktır. Mağdura onu muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret edilmesi ya da sövülmesi yaptırıma bağlanmıştır. Örneğin video paylaşım sitelerine yüklenen ve kişinin onurunu rencide edici nitelikli bir video yükleyen failin TCK 125 madde gereğince cezalandırılabilmesi mümkündür.
    • Bilişim Sistemi Aracılığıyla İşlenen Hırsızlık Suçu
     TCK’ nın 142.Maddesinin ikinci fıkrasının e bendinde, hırsızlığın bilişim sistemi aracılığıyla işlenmesi nitelikli hırsızlık sayılmış ve hırsızlığa göre daha ağır bir cezaya bağlanmıştır. Bilişim sistemi aracılığıyla işlenen hırsızlık suçunun hırsızlığın nitelikli hali sayılması yerinde bir düzenleme olmuştur. Zira, bilişim sistemi kullanıldığında kişi daha savunmasızdır ve saldırılara daha fazla açıktır. Sözgelimi, bilişim sistemi kullanılarak kişinin bankadaki hesabından kendi hesabına para aktaran failin 142/2.b’e’ den cezalandırılabilmesi mümkün olmalıdır. Burada, fail, bilişim sisteminin kendisine sağladığı kolaylıktan yararlanmakta ve yakalanma riskini de azaltmaktadır.
    • Bilişim Sistemi Aracılığıyla İşlenen Dolandırıcılık Suçu
     TCK’ nın 158.Maddesinde dolandırıcılık suçunun nitelikli halleri düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında f bendinde ise, bu nitelikli hallerden sayılan bilişim sisteminin araç kullanılması yoluyla işlenen dolandırıcılık suçu düzenlenmiştir. Hırsızlık suçunun bilişim sistemleri aracılığıyla işlenmesinde anlatılanlar dolandırıcılık suçu içinde geçerlidir.
    • Müstehcenlik Suçu
     TCK’ nın “Topluma Karşı Suçlar” başlığın taşıyan yedinci bölümünün 226.Maddesinde müstehcenlik suçu yaptırıma bağlanmıştır. Madde metninde müstehcenlik ve çocukların bu tip zararlı yayınlardan korunmasına ilişkin önlemler yer almaktadır. Örneğin ABD’ de Çocukların Online Yayınlardan Korunması Yasası, Çocuk Pornografisinin Önlenmesi Yasası, Fransa’da Pornografik ve Şiddet İçerikli Yayınların Kaldırılması Yasası, İngiltere’de Müstehcen Yayınlar Yasası ve Telekomünikasyon Yasası’nda yapılan değişikliklerle sanal alemde yapılan pornografik içerikli yayınlar engellenmiştir. Bu devletlere Rusya Federasyonu, İsveç, Danimarka, Polonya, İrlanda, Japonya, Malezya da eklenebilir.(Taşkın, Ş. 2008).
    • Diğer Suçlar
     Ayrıca  5237 sayılı TCK’nin 16. Bölümü (TCK 243-246) “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı kapsamında ele alınan suçlar için maddelerde bulunmaktadır;


     Bilişim sistemine girme (TCK 243. madde),Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (TCK 244. madde),Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (TCK 245. madde),Yasak program ve hack (TCK 245. madde).

     (Taşçı, U. ve Can, A. 2015).

   BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE BİRİMLER
   1-ABD’ deki Mücadele Birimleri

   ABD’ nin siber suçlarla ve bilişim suçlarıyla mücadele eden özel birimleri bulunmaktadır.

   Bunların en önemlileri arasında;
   FBI,
   National Infrastructure Protection Center,
   Information Technology Association of America,
   Trap and Trace Center Authority,
   Carnegie Mellon’s Emergency Response Team ve bazı üniversitelerin bünyesinde kurulan birimler sayılabilmektedir.

   (Karagülmez, A. 2013).

   Temmuz 1996 da siber suçlarla mücadele amacıyla “Comission of Critial Insfrastructure Protection” adlı bu sahada ilk defa bir komisyon kurulmuştur. Komisyon, çalışmalarında, elektronik haberleşme ve bilgisayar ağlarının ABD için hayati önem olduğunu, bu ağların dış saldırılara karşı açık olduğunu, kamu ve özel sektörün mevcut tehditleri ciddiye almadığını ve bu ağların korunması için önlemler alınmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Ayrıca suçun takip edilmesi, araştırılması ve önceden alınacak önlemler konusunda yöntemler tespit edilmiştir. ABD’ de ayrıca pek çok kamu kurum ve kuruluşunda, bilişim suçlarıyla mücadele etmek üzere birimler oluşturulmuştur. Örneğin CIA, “Information Warfare Center” adında 1000 kişilik yapıyla 24 saat hizmet veren bir birim oluşturmuştur. FBI tarafından ise bilgisayar sistemlerine girme ve benzeri suçları takip etmek amacıyla “National Infrastructure Protection Center” ve “Computer Crime Squad” kurulmuştur. Adalet bakanlığı bünyesinde meydana getirilen “Computer Crime and Intellectual Property Section” (CCIPS) adlı birim ise bu alanda çalışmakta, eğitim faaliyetlerinde bulunmakta ve diğer birimlere destek verilmektedir.
   ABD’ de basit bilişim suçlarının soruşturma evresinde, yerel kolluk birimleri görevlidir. Yerel kolluk birimlerinin yetersiz kaldığı hallerde, eyalet birimlerince yardım sağlanmaktadır. Bu da yeterli gelmezse, eyalet birimlerinin görev alanı dışında FBI Ulusal Bilgisayar Suç Timi olaya müdahale etmektedir. Ülkenin savunmasını veya toplumun genelini ilgilendiren daha büyük ve karmaşık konularda ise bilişim suçlarının araştırmasını FBI dışında, İç Güvenlik Bakanlığı ile iş birliği içerisinde bulunmaktadır.

   ABD’ nin bu bilişim suçlarıyla mücadelede kullanılan diğer kanunları şu şekildedir;
   18 U.S.C.& 1029. Fraud and Related Activity in Connection with Access Devices
   18 U.S.C. & 1030. Fraud and Related Activity in Connection with Computers
   18 U.S.C. & 1362. Communication Lines, Stations, or System
   18 U.S.C. & 2511. Interception and Disclosurevof Wire, Oral, or Electronic Communications Prohibited
   18 U.S.C. & 2701. Unlawful Access to Stored Commications
   18 U.S.C. & 2702. Disclosure of Contents
   18 U.S.C. & 2703. Requirements for Governmental Access

   (Karagülmez, A. 2013).

   2-Ülkemizdeki Mücadele Birimleri

   15.5.2001 tarihli ve 4674 sayılı Kanun’la değişik 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirerek Kabulü Hakkında Kanun’un 22/A maddesiyle Adalet Bakanlığında “Bilgi İşlem Daire Başkanlığı” (BİDB) resmi olarak oluşturulmuştur.
   Bilişim suçlarıyla mücadelede mağdurların dolayısıyla toplumun bilgilendirilip, bilinçlendirilmesi oldukça önemlidir. Yalnızca yasal düzenlemelerle ve yasa uygulayıcılarının çabalarıyla, bilişim suçlarıyla başarılı bir mücadele verebilmek olanaklı değildir. Toplumun bilgilendirilmesinde, bu konuda en çok ilgili kurumlardan birisi olan Adalet Bakanlığı ve bünyesinde de BİDB’ nın görevli kılınması esası uygun olacaktır ve büyük yararlar elde edilecektir.

   1991 yılında 765 sayılı TCK’da bilişim suçları tanımlanmasının ardından altı yıl sonrasında, siber suçlarıyla mücadele adı altında Emniyet Genel Müdürlüğü çerçevesinden gündeme girmiştir. Ülkemizde tüm İl Emniyet Müdürlüklerinde siber suçlarla mücadelede ayrı bir polis birimi bulunmamakta iken, ayrı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü , İçişleri Bakanlığının 25 Nisan 2007 tarihli onaylanmıştır. İl Jandarma Komutanlıklarında ise Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri birimleri mevcuttur.

   Ülkemizde Bilişim suçları / Siber suçlarla mücadelenin etkin ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla 2011/2025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) bünyesinde Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu başkanlığın ismi 28.02.2013 tarihli Bakanlık Oluruna binaen Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SSMDB)olarak değiştirilmiştir.
   SSMDB’nı kapsayan görevler, interaktif dolandırıcılık, ödeme sistemleri dolandırıcılığı, istismar suçları, müstehcen yayınlarla mücadele, yasadışı bahis, kumar ve oyunlar, siber terör ile bütün adli bilişim hizmetleri olacak şekilde karar verilmiştir.   (Taşçı, U. ve Can, A. 2015).

   Türk Hukukunda Bilişim Suçları ile Mücadele

   Bilişim Suçları ile mücadele 1990 yılların başlarından itibaren yasal düzenlemelere konu olmaya başlamıştır. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince 6.6.1991 tarihli ve 3756 sayılı kanun ile “Bilişim Alanında Suçlar” adıyla 525/a, 525b, 525c ve 525/d maddelerinden oluşan bir bab eklenmesiyle yasal boyut kazanmıştır. Bu babdaki bilişim suçları, 1989 Türk Ceza Kanunu tasarısından çok küçük değişikliklerle alınmıştır. Bu TCK ‘ daki düzenlemeler ise Fransız Ceza Kanunundan alınmıştır.
   765 sayılı TCK daki bu maddelerde bir kısım bilişim suçları yer alırken başlangıçta(1991), konu hukukuna oldukça yabancıydı. Bunun başlıca nedeni, o yıllarda ülkemizdeki bilgisayar ve özellikle internet kullanımının az olmasından mütevellittir. Ülkemizde zamanla bilgisayar kullanımının artmaya başlamasıyla, bilhassa bankacılık sektöründe ATM nin ve online bankacılık hizmetlerinin yaygınlaşması bilişim suçlarını tartışılmaya değer önemli bir konu haline getirmiştir. (Meran, N. 2005).

   5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” 2.maddesinde 7.6.1995 tarihli ve 4110 sayılı kanunla yapılan değişiklikle “Herhangi bir şekilde dil ve yazıyla ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları” da “eser” sayılarak bilgisayar programlarına yönelik bu kanun kapsamında fiillerde suç sayılmıştır.

   765 sayılı Türk Ceza Kanunu
           – 525a Maddesindeki Suçlar(Bilgisayar Programı, Veri ele geçirme, Suçun maddi manevi unsuru, Korunan hukuki yarar, Dolandırıcılık)
           – 532b Maddesindeki Suçlar(Şifreli Yayınlar, Telefon Frekansına girmek, Kart çalınma /hırsızlık, Dolandırıcılık)
               – 525c Maddesindeki Suçlar(Sahte bir belge oluşturma, Tahrif edilmiş belgeyi bilerek kullanma)
               – 525d Maddesindeki Suçlar
               – 525a ile 525c Maddelerinde Fail ve Mağdur
   Fikir ve Sanat Eseri Kanunu
   Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
   Elektronik İmza Kanunu
   5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 
   şeklinde sıralanabilir.

   (Kurt, L. 2005).

   BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE YER ALAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZ

   Sivil Toplum Kuruluşlarımız mevcut halkın büyük bir güvenlik zincirinin birer parçaları olduklarının farkında varmalarını sağlamaktadır. Kendi güvenliklerini ve değerlerini muhafaza edebilmek için siber ortamda doğru ve etik davranışlar sergilemeleri bu sorumlulukları yerine getirmelerini teşvik etmektedir. Tüketicinin korunmasında ve siber güvenlik konusunda farkındalık sağlamasında sivil toplumun rolü esirgenemez. Mücadelede aktif olan sivil toplum kuruluşlarımız ise;

   Bilgisayar Olaylarına Müdahale Ekibi (TR-BOME), TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir ve bu birimlerinin gelişen tehditlere karşı olarak şekilde eğitimli olmaları ve güvenlik kuvvetleriyle iş birliği içerisinde olmaları önemlidir.

   Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği (BTK), 2012 yılında hayata atılan kuruluşun temel amacı hem bilişim sektöründe bilgi ve birikim paylaşımı sağlamak vs. hem de kötü amaçlı yazılım kullanımıyla siber suçla müdahale konularını işlemektedir.

   Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), merkezin siber güvenliğe ilişkin olaylarda daha çok ulusal koordinasyon ve uluslararası iş birliği birimi olarak faaliyet göstereceği, ilerleyen zamanlarda kurulacak Sektörel ve Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekipleriyle (SOME) bir arada siber güvenliğin sağlanmasına yönelik faaliyetler yürüteceği belirtilmektedir.

   Türkiye Bilişim Derneği (TBD), 1971 yılında kurulan dernek Türkiye’ de meydana gelen herhangi bilişim sisteminden kaynaklanan olaylara karşı gelişim sağlamak amacıyla işlev gören bilişim suçlarıyla mücadele de rol alan sivil kuruluşudur. (ÜNVER,M., CANBAY, C. ve MİRZAOĞLU,A. 2009). 


   SONUÇ

   Bilişim suçları, günümüz teknolojinin giderek gelişmesiyle eskiye nazaran oldukça artış göstermektedir. Artış gösteren bilişim suçu ayrıca her alanda görülebilmektedir. Bu sebeple tüm ebeveynlerin bu kavramı biliyor olması çocuklarına ve çevrelerine farkındalık kazandırması doğru olacaktır. Ülkemizde de artık hukuksal düzenleme çatısı altına girmiş olan bilişim suçları ile mücadele, uluslararası ülkelere göre gelişimini oluşturmuş ve güncellemelere açık konumdadır. Ülkemizin hukuksal anlamda aldığı önlemler, kanunlar ne kadar işlevli olsa da bilişim suçları dünya çapında yaşanan bir sorundur. Bu sorun her gün gelişim gösteren teknoloji sayesinde giderek yaygınlaşmakta ve bilişim suçları da gelişim göstermektedir. Bilişim suçları ile sağlıklı bir şekilde mücadele edebilmek için gelişim gösteren teknolojiye ayak uydurabilmeli ve tüm teknoloji barındıran devletlerle iş birliği içerisinde olunmalıdır.

   KAYNAKÇA

   KARAGÜLMEZ, A. (2013). Bilişim Suçları ve Soruşturma – Kovuşturma Evreleri (4.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

   TAŞKIN, Ş. (2008). Bilişim Suçları TCK’ daki Suç Tipleri, Karşılaştırmalı Hukuktaki Durum Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Elektronik İmza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve Erişimin Engellenmesi, Bilişim Suçları Mücadele ve alınacak Önlemler, Bilişim Ceza ve Özel Hukuku ile ilgili İçtihatlar ve Yabancı Mahkeme Kararları Öğreti Görüşleri (1.Baskı). Bursa: Beta Yayıncılık.

   HENKOĞLU, T. (2014). Adli Bilişim Dijital Delillerin Elde Edilmesi ve Analizi (2.Baskı). İstanbul: Pusula Yayıncılık.

   Taşçı, U. Ve Can, A. (2015). Türkiye’de Polisin Siber Suçlarla Mücadele Politikası: 1997-2014. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, Sayfa: 229-248. Dergipark.

   MERAN, N. (2005). Yeni Türk Ceza Kanunda Sahtecilik- Malvarlığı Bilişim Suçları ile Ekonomi ve Ticaret Alanında Suçlar (1.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

   KURT, L. (2005). Tüm Yönleriyle Bilişim Suçları ve Türk Ceza Kanundaki Uygulaması (1.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

   ÜNVER,M., CANBAY, C. ve MİRZAOĞLU,A. (2009). Siber Güvenliğin Sağlanması, Türkiye’ deki Mevcut Durum ve Alınması Gereken Tedbirler: Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,  Sayfa: 37-39.

   Öne Çıkarılan Görsel: https://www.freepik.com/free-vector/global-data-security-personal-data-security-cyber-data-security-online-concept-illustration-internet-security-information-privacy-protection_12953579.htm#page=1&query=cyber%20crimes&position=15″

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Bu makale searchenginereports sitesi üzerinden 21.05.2021 tarihinde kontrol edilmiştir. Makale, benzerlik değeri ile kabul edilmiştir. Results Completed: 100% Plagiarism: %4 Unique: %96