Atatürk Eğitim Fakültesi
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi
Bilişim Etiği Ve Güvenlik Dersi

“Makale İnceleme ve Değerlendirme Raporu”

Yunus Emre Şen   100221018

MAKALE ADI

Animasyon Destekli Bilişim Değerleri Eğitiminin Akademik Başarıya Ve Tutuma Etkisi

YAZAR(LAR)

Berkay ÇELİK: Dr., Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü

Kerim GÜNDOĞDU: Prof. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi

Yıl/ Sayı: 2020 / 1066

MAKALE KÜNYESİ (APA STANDARDI)

Çelik, B. & Gundogdu, K. (2020). Animasyon Destekli Bilişim Değerleri Eğitiminin Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 10 (2), 1066-1091.

MAKALE ERİŞİM ADRESİ

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi/issue/56060/740473

GİRİŞ

 • Teknolojik gelişim sebebiyle eğitim kurumlarında inovatif yöntemlere başvurmanın gerekliliğine değinilmiştir.
 • Çağa uygun ders materyali kullanmanın eğitimi kalıca hale getirmeye yarar sağlamasına değinilmiştir.
 • Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda, animasyon içeren öğrenme ortamlarında, öğrenmenin daha üst düzeyde gerçekleştiği ve öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olduğu sonuçlarına (Altaş, 2016; Berney ve Betrancourt, 2016; Boyacı, 2016; Chan, 2013; Çamloğlu, 2014; Daşdemir, 2012; Demirkan, 2017; Eryiğit, 2018; Gurvitc ve Lund, 2014; Miangah ve Marvasti, 2015; Osuafor, Maureen ve Anusiuba, 2019; Özcan, 2015; Rusli ve Negara, 2017) ulaşılmıştır.
 • Bilişsel, psikomotor becerilerin yanında duyuşsal özelliklerin de kazandırılmasının gerekliliğine değinilmiştir.

ARAŞTIRMANIN AMACI

 • Bu araştırmanın amacı, animasyon desteği ile hazırlanan değerler eğitimi programının, meslek lisesi öğrencilerinin akademik başarısına, derse ve bilişim etiği değerlerine yönelik tutumuna ve öğrenilen bilgilerin kalıcığına etkisini belirlemektir.

YÖNTEM

ARAŞTIRMA MODELİ

 • Bu araştırmada kullanılan deneme modeli, 3×3 (deney, plasebo ve kontrol grubu X ön test, son test, kalıcılık testi) yarı-deneysel modeline uygun olarak desenlenmiştir.
 • Araştırmada kontrol grubunun yanında plasebo grubuna da yer verilmesinin nedeni, deney grubunda ortaya çıkabilecek değişmenin, uygulanacak olan animasyon destekli değerler eğitimi programından kaynaklanıp kaynaklanmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın modeli Şekil 1’de gösterilmiştir.

 

EVREN ÖRNEKLEM / ÇALIŞMA GRUBU

 • Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, Aydın ili Efeler ilçe merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bulunan bir meslek lisesinin bilişim teknolojileri alanı 11. sınıfında okuyan ve üç ayrı şubede bulunan toplam 47 kişilik bir öğrenci grubu oluşturmaktadır.
 • Araştırmada örnekleme dâhil edilen üç sınıftan biri deney, biri plasebo ve biri de kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilere ait bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir.

VERİ TOPLAMA ARACI

 • Öğrencilere araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 20 çoktan seçmeli sorudan oluşan Grafik ve Animasyon Dersi Başarı Testi (GABT) uygulanmıştır.
 • Meslek liselerinde yer alan bilişim teknolojileri alanı 11. sınıf grafik ve animasyon dersi öğretim programında belirtilen kazanımlar ve alan yazın incelenerek, kazanımlara uygun şekilde 36 adet çoktan seçmeli soru oluşturulmuştur.
 • GABT testinin madde analizi sonuçlarına göre ortalama madde güçlüğü pj=0.62; ortalama madde ayırt ediciliği rjx=0.41 ve Kuder Richardson güvenirlik katsayısı KR20=0.75 olarak hesaplanmıştır. Başarı testi için her soru 5 puan olmak üzere, derecelendirme aralıkları, (0.00-49.99 / Geçmez), (50.00-59.99 / Geçer), (60.00-69.99 / Orta), (70.00- 84.99 / İyi) ve (85.00-100.00 / Pekiyi) şeklinde (MEB, 2016) belirlenmiştir.
 • Öğrencilerin bilişim etiği değerlerine ve grafik ve animasyon dersine yönelik tutumlarında değişiklik olup olmadığını belirlemek için sırasıyla “Bilişim Etiği Değerlerine Yönelik Tutum Ölçeği (BEDTÖ)” ve “Grafik ve Animasyon Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (GATÖ)” adlı ölçekler kullanılmıştır. Ölçeklerin Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları ise sırasıyla α=.798 ve α= .874 olarak hesaplanmıştır.

VERİLER ve TOPLANMASI / UYGULAMA SÜRECİ

 • Araştırmada nicel veriler, deneme modelinde kullanılan ölçme araçlarıyla toplanmıştır. Araştırmanın uygulama süreci basamakları Tablo 2’de verilmiştir.

VERİLERİN ANALİZİ

 • Araştırmanın nicel verileri, uygulama sürecinin başında ön test, uygulama sonunda son test, uygulama bitiminden iki ay sonra da kalıcılık testi şeklinde deney, kontrol ve plasebo grubu öğrencilerine uygulanan Bilişim Etiği Değerlerine Yönelik Tutum Ölçeği (BEDTÖ), Grafik ve Animasyon Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (GATÖ) ve Grafik ve Animasyon Dersi Başarı Testi (GABT) aracılığıyla toplanmıştır.
 • Araştırmada, başarı testi ve ölçekler aracılığıyla toplanan nicel verilerin analizi SPSS 23.00 paket programına girilerek yapılmıştır. İlk olarak elde edilen nicel verilerin deney, kontrol ve plasebo grupları için normal dağılımları incelenmiştir.
 • Normal dağılımın belirlenmesi sürecinde, her bir gruptaki veri sayısı 30’un altında olduğu için Shapiro-Wilk testi sonuçları dikkate alınmaktadır (Can, 2019).
 • Gruplar arası farklılıkları ölçmek için, puan ortalamalarının normal dağılım gösterdiği ve varyanslarının homojen olduğu (Levene testi) durumlarda, parametrik testler içerisinde yer alan tek yönlü ANOVA, puanların normal dağılım göstermediği durumlarda ise non-parametrik testler içerisinde yer alan Kruskal-Wallis H Testi uygulanmıştır.
 • İstatistiksel olarak çıkan anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu ortaya koymak için ise grup varyansının homojen olduğu durumlarda Scheffe testi, grup varyansının homojen olmadığı durumlarda ise Dunnett’s C testi (Büyüköztürk, 2012) kullanılmıştır.

BULGULAR ve TARTIŞMA

BULGULAR

 • Deney, kontrol ve plasebo gruplarına uygulama öncesinde uygulanan GABT, BEDTÖ ve GATÖ ön testlerine ait puan ortalamalarının tamamının normal dağılım varsayımını karşıladığı ve tüm testler için grupların ön test puan ortalamalarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bu durumda, her üç grubun araştırma öncesinde hem grafik ve animasyon dersi akademik başarısı, hem bilişim etiği değerlerine yönelik tutumları hem de grafik ve animasyon dersine yönelik tutumlarının denk olduğu yorumu yapılabilir.
 • Araştırmada, deney, kontrol ve plasebo grubunun GABT, BEDTÖ ve GATÖ testleri için ön test, son test ve kalıcılık testi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için her testin kendisinden sonra uygulanan test ile aralarındaki fark puan ortalamaları hesaplanmış ve analizler fark puan ortalamaları üzerinden gerçekleştirilmiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

 • Animasyon destekli değerler eğitimi programı uygulanan deney grubu öğrencileri ile plasebo ve kontrol grubu öğrencileri arasında grafik ve animasyon dersi başarı ön test ve son test puanlarının farkı bakımından deney grubu lehine istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır.
 • Bu durumda animasyon destekli değerler eğitimi programının, hem plasebo grubunda kullanılan kavram karikatürü destekli öğretim programına hem de kontrol grubunda kullanılan güncel öğretim programına göre öğrenci başarısını artırmada daha etkili olduğu görülmektedir.
 • Grupların grafik ve animasyon dersi başarı son test ve kalıcılık testi fark puanı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.
 • Bilişim etiği değerlerine yönelik tutum açısından, animasyon destekli değerler eğitimi programının uygulandığı deney grubu öğrencileri ile kontrol ve plasebo grubu öğrencileri arasında bilişim etiği değerlerine yönelik tutum ön test ve son test fark puanları bakımından deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır.
 • Deney grubu öğrencilerinin BEDTÖ’nün “sanal yardımseverlik”, “gizliliğin ihlali”, “telif haklarına saygı”, “sanal zorbalık”, “güvenlik”, “sanal ortam işbirliği”, “sanal ahlak” ve “paylaşma” boyutlarında yer alan ölçek maddelerinden olumlu olanlara verdikleri yanıtlardan elde edilen puanların son testte ciddi bir artış göstermesi de istatistiksel olarak ortaya çıkan farklılığı destekler niteliktedir.
 • Animasyon destekli değerler eğitimi programının öğrencilerin bilişim etiği değerlerine yönelik tutumunu olumlu yönde etkilediği görülmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

 • Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; araştırmacılara, daha uzun süreli deneysel çalışma yapmaları ve çalışmalarında başarı ve tutum değişkenlerinin yanında, animasyonun özellikle uygulamalı derslerde, motivasyonun artırılmasına ve uygulama sürecinde yaşanan kaygının azaltılmasına yönelik etkilerini inceleyecekleri çalışmalar yapmaları önerilebilir.
 • Günümüzde internetin yaygın kullanımından dolayı oldukça önemli hale gelen bilişim etiği değerlerinin de dâhil edilmesi ya da “Bilişim Etiği”, “Teknolojinin Etik Kullanımı”, “İnternet Etiği” gibi isimlerle lise öğrencilerinin seçmeli ders olarak alabileceği yeni bir ders eklenmesi önerilebilir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı’nın FATİH Projesi kapsamında birçok ders için hazırlamış olduğu animasyon içeren etkileşimli içeriklerin tüm derslere yayılması ve www.eba.gov.tr adresinde yer alan ders materyallerinin animasyon, kavram karikatürü gibi tekniklerle desteklenerek çoğaltılması önerilebilir.
 • Araştırmanın uygulama sürecinde, araştırmacı tarafından deney grubuna uygulanan animasyon destekli değerler eğitimi programı yardımıyla, öğrencilerin ders konularını öğrenirken dersin başında video, animasyon vb. materyallerle dikkatinin çekilmesi, ders konularını öğrendikten sonra bilişim etiği değerlerini içeren bir animasyonu kendi oluşturdukları senaryoyla bizzat yaparak ve yaşayarak öğrenmesi ve öğrenme sonunda ortaya bir ürün çıkarması oldukça olumlu sonuçlar vermiştir.
 • Bu bağlamda, öğretmenlere de, dersin başında daha önceden hazırlamış oldukları animasyonlar yardımıyla öğrencilerin dikkatinin çekilmesi ve derse yönelik motivasyonun artırılması, eğitim sürecinde öğrencilere eksik olduğu konularda animasyon hazırlayabilecekleri proje ve performans ödevleri verilmesi ya da uygulamalı derslerde bizzat hazırlatılması ve derslerde günlük hayattan örnekler vererek bilişim etiği değerleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi önerilebilir.

BU MAKALE İNCELEME SONUÇLARI VE ÖNERİLER

 • Duyuşsal özellikleri geliştirmek üzerine olan eğitimlerde animasyon destekli eğitimin davranışa etkisi üzerine daha kapsamlı bir araştırma yapılması önerilebilir.
 • Tartışma ve Sonuç bölümünde yapılan “Son test ve kalıcılık testi fark puanlarında deney grubu lehine beklenen anlamlı farklılığın elde edilmeme sebebinin, kalıcılık testinin uygulama sürecinin bitiminden iki ay sonra yapılması ve bu süreçte öğrencilerin sömestr tatilini geçirmelerinden dolayı ders konularından uzaklaşmaları olduğu düşünülebilir.” Çıkarımın kontrol edilmesi üstüne bir araştırma yapılmadığı sürece bu çıkarım doğrultusunda hareket etmek yanıltıcı olabilir.

 

  
Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.