İçindekiler

 • Özet
 • Giriş
 • Bilişim Sistemine Girme Suçu (TCK MD.243)
 • Bilişim Sistemine Girme Suçunun Cezası (TCK MD.243)
 • Sistemi Engelleme,  Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK MD.244/1-2)
 • Sistemi Engelleme,  Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu Cezası (TCK MD.244/1-2)
 • Sonuç
 • Kaynakça

Özet

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun da yer alan  Bilişim Sistemine Girme, Sistemi Engelleme Ve Bozma Suçlarını gerçekleştiren durumları ve yaptırımları açıklanmıştır. Bu suçlar içeren örnekler ve bu suçların sonucunda verilen ve uygulanan cezalara yer verilmiştir.

Giriş

26 Eylül 2004 tarihinde Türkiye Büyük millet Meclisi’nde yapılan oylama ile kabul edilen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 12 Ekim 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmış ve 1 Haziran 2005’te yürürlüğe girmiştir. Dört kısımdan oluşan 5237 sayılı kanunun, üçüncü kısım onuncu bölümünde bilişim suçlarından bahsedilmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun onuncu bölümü bilişim suçları olarak ayrılmış, Bu düzenlemeler ile Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi ile paralellik sağlanmıştır.

Bu bölümün ilk maddesinde, bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girme veya orada kalmaya devam etme fiili bir suç tipi olarak yer almaktadır. Bu bölümün ikinci maddesinden ise, bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi ve sistemin bozulması filleri ile bilişim sistemindeki verilerin bozulması, yok edilmesi, değiştirilmesi, erişilmez kılınması, sisteme verilerin yerleştirilmesi ve verilerin başka bir yere gönderilmesi yer almaktadır. (KIZILTAN, 2007).

Bilişim Sistemine Girme Suçu  (TCK MD.243)

Bilişim sistemine girme, bir bilişim sisteminde bulunan verilere uzaktan bağlanmak suretiyle veya bizzat elektronik sisteme fiziki yakınlık yoluyla erişmek anlamına gelmektedir (DOĞAN, 2016). Bu suç bilişim suçları içerisinde en basit suç tipi olarak görülmektedir. Örnek verilmesi gerekirse, bir kişinin sosyal medya hesaplarından herhangi birine izni olmadan erişmesi bilişim sistemine girme suçu olarak görülmekte ve cezalandırılmaktadır.

Bu suç pek çok şekillerde işlenebilir. Ağ üzerinden virüs yollamak, truva atı, macro virüsü gibi virüs türleri kullanarak izni olmadan erişim sağlama yöntemleri kullanılmaktadır. Bu tip yöntemleri veya daha farklı yöntemler kullanarak kullanıcının izni olmadan yapılan suçlar aynı zamanda bilgisayara tecavüz,  kod kırma veya bilgisayar korsanlığı olarak da tanımlanmaktadır.

Bu suçun ispatlanabilmesi açısından IP adresi büyük önem arz etmektedir. IP adresi parmak izi veyahut kimlik gibi internet bağlantısı kuran her bilgisayara verilen birer kimliktir ve iki tür IP adresi bulunmaktadır:

 • STATİK IP ADRESİ: Cihaz veya sunucu için sabit kalan IP adresidir.
 • DİNAMİK IP ADRESİ: Sabit olmayan ve her internete bağlanıldığında değişiklik gösteren IP adresidir.

Bu kanun ile birlikte hem bireylerin birçok hakkı hem de hukuki değerde bilişim sisteminin hakları korunmaktadır. Kişilerin özel hayatlarının gizliliği,  erişilmesini istemediği verilerin dokunulmazlığı ve haberleşme alanındaki özgürlükleri bu haklar içerisine girmektedir. Hukuki değerde ise, bankacılıktan alış verişe veyahut kredi kartlarına kadar birçok gizlilik sağlanması gereken verilerin güvenliğinin koruma altına alınması çalışılmıştır  (KIZILTAN, 2007).

Bilişim Sistemine Girme Suçunun Cezası  (TCK MD.243)

 • (1)Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir (TCK, 2004). Bahsedilen bu yaptırım işlenen suçun en basit hali için geçerlidir. Açıklanması gerekirse bu yaptırım, sisteme girerek hiçbir değişiklik yapmayan veya veriler üzerinde oynamayan kişiler için geçerli olan bir ceza yaptırımıdır.
 • (2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir (TCK, 2004).
 • (3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olut veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur  (TCK, 2004). İşlenen suç dahilinde kullanıcının verileri silinir veya kaybolursa, sanık bu fıkra ile yargılanmaktadır.
 • (4) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK, 2004).

Sistemi Engelleme,  Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK MD.244/1-2)

Sistemi Engelleme,  Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu, TCK m.244’te yer almaktadır. Maddede yer alan, sistemi engelleme, sistemi bozma, verileri yok etme veya verileri değiştirme suçlarından biri işlendiğinde 5237 sayılı kanunun 244. Maddesi uygulanmaktadır. Verilen bu hareketlere örnek verilerek anlatılması gerekirse;

 • Sistemi Engelleme: Sisteme girme hakkı veya sistem sahibi olan bir kişinin sisteme erişimin engellenmesi demektir. Ve kişiyi bu haklarından mahrum ederek bu suç işlenmiş olur. Bir örnek ile anlatılması gerekirse; bireyin sosyal medya hesaplarından herhangi birine girerek bireyin bundan sonraki süreçte hesabına erişimini engellemek maksadıyla veya başka bir amaç ile hesap şifresinin değiştirilmesi sistemi engelleme suçuna girmektedir.
 • Sistemi Bozma: Sistemin altyapısını veyahut uygun şekilde çalışması için kurulan işleyişin yıkılması demektir. Bu ihlallerin gerçekleşmesi halinde suç işlenmiş olur. Bir örnek ile anlatılması gerekirse; sipariş alımı yapan bir sitenin sistem ayarlarını  bozarak müşteriler ile satıcı arasındaki sipariş ağanın uzamasını sağlayarak  yapılan işlem ile sistemi bozma suçu işlenmiş olur.
 • Verileri Yok Etme veya Değiştirme: Sistemden yararlanma hakkına sahip veyahut sistem sahibi bir kişinin sisteme kaydettiği verilerin yok edilmesi ya da değiştirilmesi demektir. Bir örnek ile anlatılması gerekirse; bireyin sosyal medya hesaplarından herhangi birine erişerek verileri yok etmek ardından ise hesaptan çıkmak verileri yok etme suçudur. Aynı şekilde yine bireyin hesaplarına girerek herhangi bir değişiklik yapmak verileri değiştirme suçuna girmektedir.

Bu düzenleme ile bilişim sisteminin çalışmasının engellenmesi ya da sistemin bozulması cezalandırılmak istenmektedir (KIZILTAN, 2007).

Sistemi Engelleme,  Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu Cezası (TCK MD.244/1-2)

 • (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK, 2004).
 • (2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK, 2004). Bilişim suçları içerisinde en çok işlenen suçlardan biridir.

Sonuç

Bireylerin kişisel hak ve özgürlüklerini veya sahip oldukları haklarında ihlalleri sonucunda işlenen bilişim suçlarında ceza uygulanmaktadır. Bireylerin sistemlerine izinleri olmadan erişme, hak sahibi oldukları veya sahibi oldukları sistemleri engelleme, verileri yok etme, bozma veya değiştirme suçları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun üçüncü kısım onuncu bölümünde bilişim suçları adı altında düzenlenmektedir.

Kaynakça

AKBULUT, B. (2016). Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok  Etme veya Değiştirme. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8-55.

DOĞAN, A. (2016). Bilişim Suçları ve Cezaları. Haziran 26, 2021 tarihinde Av.Baran Doğan Hukuk Bürosu: https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/bilisim-suclari-nelerdir.html adresinden alındı

KIZILTAN, M. B. (2007). 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Bilişim Sistemine Girme, Sistemi Engelleme ve Bozma Suçları. İstanbul: Mehmet Burak KIZILTAN .

TCK, 5. T. (2004, Eylül 26). Türk Ceza Kanunu. Resmi Gazete, s. 8965-9046.

Yılmaz, S. (2011). 5237 Sayılı TCK’nın 244. Maddesinde Düzenlenen Bilişim Alanındaki Suçlar . TBB Dergisi, 61-100.

Resim Linki:

https://brtk.net/bilisim-suclari-yasasinin-ardindan-medya-paneli-duzenleniyor/

Bu makale searchenginereports sitesi üzerinden 05.06.2021 tarihinde kontrol edilmiştir.
Makale, benzerlik değeri ile kabul edilmiştir. Results Completed: 100%  Plagiarism: %14  Unique: %86

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.