MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
BİLİŞİM ETİĞİ ve GÜVENLİK DERSİ

“Makale İnceleme ve Değerlendirme Raporu”

Metin YİĞİT  100219501

 

İçindekiler

MAKALE ADI                                                                                    3

YAZAR(LAR)                                                                                     3

MAKALE KÜNYESİ (APA STANDARDI)                                     3

MAKALE ERİŞİM ADRESİ                                                              3

GİRİŞ                                                                                                     3

ARAŞTIRMANIN AMACI                                                                  4

YÖNTEM                                                                                             4

ARAŞTIRMA MODELİ                                                                        4

EVREN ÖRNEKLEM / ÇALIŞMA GRUBU                                      4

VERİ TOPLAMA ARACI                                                                      4

VERİLER ve TOPLANMASI / UYGULAMA SÜRECİ                      4

VERİLERİN ANALİZİ                                                                ___     5

BULGULAR ve TARTIŞMA                                                                    5

BULGULAR                                                                                                 5

TARTIŞMA VE SONUÇ                                                                             7

SONUÇ VE ÖNERİLER                                                                             8

İNCELEME SONUÇLARI VE ÖNERİLER                                              8

 

 

MAKALE ADI

Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Etiğine İlişkin Görüşlerinin Etik İkilem Senaryolarıyla İncelenmesi

YAZAR(LAR)

Özge MISIRLI, Arş.Gör.Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Abdullah KUZU, Prof.Dr., Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Yıl/ Sayı: Nisan 2019, 20

MAKALE KÜNYESİ (APA STANDARDI)

MISIRLI, Ö. && KUZU, A. (2019) Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Etiğine İlişkin Görüşlerinin Etik İkilem Senaryolarıyla İncelenmesi Erişim Adresi : https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/697169

MAKALE ERİŞİM ADRESİ

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/697169

GİRİŞ

Sosyal medya, günümüzde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İnsanlar sosyal medyada hem kendilerini ifade etmekte hem de başkalarıyla etkileşim kurmaktadır. Ancak sosyal medyada yapılan her paylaşımın ve yorumun bir etik boyutu vardır. Etik, doğru ve yanlış arasında ahlaki bir seçim yapma yeteneğidir. Etik karar verme ise bu seçimi yaparken belli bir mantık ve değer sistemi kullanma sürecidir. Bu süreçte farklı etik karar verme modelleri kullanılabilir. Bu modeller, sonuç odaklı yaklaşım, görev odaklı yaklaşım ve erdem odaklı yaklaşım olarak sınıflandırılabilir. Bu makalede, bu modellerin sosyal medya etiği bağlamında nasıl uygulandığı örneklenmektedir.

ARAŞTIRMANIN AMACI

Mason (1986) tarafından ortaya konulan modelin temel alındığı bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının sosyal medyadaki etik davranışlarına ilişkin profillerini ortaya koymaktır. Araştırmada, öğretmen adaylarının sosyal medyada paylaştıkları içeriklerin etikliği, kişisel bilgilerin paylaşılması, fikri mülkiyet haklarına saygı duyulması, saygı ve hoşgörü ortamının sağlanması ve etik dışı davranışlara karşı tutum ve tepkiler gibi temalar üzerinden görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır.

YÖNTEM

ARAŞTIRMA MODELİ

Araştırmanın modeli, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması desenidir

Bu araştırma, öğretmen adaylarının sosyal medya etiği hakkındaki düşüncelerini farklı etik karar verme modelleriyle nasıl bağdaştırdıklarını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

Öğretmen adaylarının sosyal medya etiği hakkındaki düşünceleri incelenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmiştir.

EVREN ÖRNEKLEM / ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma grubu, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 20 öğretmen adayından oluşmaktadır.

Çalışma grubu seçiminde maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemle, öğretmen adaylarının cinsiyetleri, sınıfları ve bölümleri gibi farklı özelliklere sahip olanlar örneklem içinde yer almıştır.

VERİ TOPLAMA ARACI

Veri toplama aracı, yarı yapılandırılmış görüşme formudur. Bu formda, öğretmen adaylarının sosyal medya etiği ile ilgili görüşlerini almak için 10 açık uçlu soru yer almaktadır. Bu sorular, sosyal medyada paylaşılan içeriklerin etikliği, kişisel bilgilerin paylaşılması, fikri mülkiyet haklarına saygı duyulması, saygı ve hoşgörü ortamının sağlanması ve etik dışı davranışlara karşı tutum ve tepkiler gibi temaları kapsamaktadır.

VERİLER ve TOPLANMASI / UYGULAMA SÜRECİ

Sorular, öğretmen adaylarının sosyal medya etiği ile ilgili görüşlerini almak için hazırlanmıştır. Veri toplama sürecinde öğretmen adaylarıyla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler ses kaydına alınmış ve daha sonra yazılı metne dönüştürülmüştür. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bu teknikle, veriler belirli temalar altında sınıflandırılmış ve yorumlanmıştır. Temaların belirlenmesinde etik karar verme modelleri çerçevesinden yararlanılmıştır.

VERİLERİN ANALİZİ

Verilerin analizi, içerik analizi tekniği ile yapılmıştır. Bu teknikle, veriler önce kodlanmış, sonra temalar oluşturulmuş ve sonra kategoriler belirlenmiştir. Kategorilerin belirlenmesinde etik karar verme modelleri çerçevesinden yararlanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğretmen adaylarının sosyal medya etiği ile ilgili görüşleri beş tema altında toplanmıştır. Bu temalar şunlardır:

 • Sosyal medyada paylaşılan içeriklerin etikliği
 • Kişisel bilgilerin paylaşılması
 • Fikri mülkiyet haklarına saygı duyulması
 • Saygı ve hoşgörü ortamının sağlanması
 • Etik dışı davranışlara karşı tutum ve tepkiler

BULGULAR ve TARTIŞMA

BULGULAR

Bulgular, verilerin analizi sonucunda elde edilen temalar ve kategoriler şeklinde sunulmuştur. Bulgulara göre, öğretmen adaylarının sosyal medya etiği ile ilgili görüşleri büyük çoğunlukla sonuç odaklı yaklaşımla uyumlu olduğu görülmektedir.

Öğretmen adayları, sosyal medyada paylaştıkları içeriklerin etikliği konusunda daha çok sonuçların olumlu veya olumsuz yönlerini değerlendirmişlerdir.

Kişisel bilgilerin paylaşılması konusunda ise daha çok hak temelli yaklaşımları benimsemişlerdir.

Fikri mülkiyet haklarına saygı duyulması konusunda ise daha çok görev temelli yaklaşımları tercih etmişlerdir.

Saygı ve hoşgörü ortamının sağlanması konusunda ise daha çok erdem temelli yaklaşımları desteklemişlerdir.

Etik dışı davranışlara karşı tutum ve tepkiler konusunda ise daha çok sonuç odaklı yaklaşımları izlemişlerdir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

 • Bulguların, öğretmen adaylarının sosyal medya etiği ile ilgili görüşlerinin sonuç odaklı yaklaşımla uyumlu olduğunu gösterdiği,
 • Öğretmen adaylarının sosyal medya etiği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve bu konuda eğitim almaları gerektiği,
 • Öğretmen adaylarının sosyal medya etiği konusunda farklı etik karar verme modellerini tanımaları ve uygulamaları için örnek olaylarla desteklenmeleri gerektiği,
 • Öğretmen adaylarının sosyal medya etiği konusunda kendi etik değerlerini ve tutumlarını geliştirmeleri için rehberlik edilmesi gerektiği,
 • Araştırmanın sadece bir üniversitede öğrenim gören öğretmen adaylarıyla sınırlı olduğu ve farklı üniversitelerdeki öğretmen adaylarıyla da yapılması gerektiği,
 • Araştırmanın nitel araştırma yöntemleriyle de desteklenmesi gerektiği,
 • Araştırmanın sosyal medya etiği ile ilgili farkındalık yaratmaya katkı sağladığı belirtilmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

 • Araştırmanın, öğretmen adaylarının sosyal medya etiği ile ilgili görüşlerinin farklı etik karar verme modelleriyle nasıl bağdaştırdıklarını ortaya çıkardığı,
 • Araştırmanın, sosyal medya etiği konusunda öğretmen adaylarının yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve bu konuda eğitim almaları gerektiğini gösterdiği,
 • Araştırmanın, sosyal medya etiği konusunda öğretmen adaylarının farklı etik karar verme modellerini tanımaları ve uygulamaları için örnek olaylarla desteklenmeleri gerektiğini vurguladığı,
 • Araştırmanın, sosyal medya etiği konusunda öğretmen adaylarının kendi etik değerlerini ve tutumlarını geliştirmeleri için rehberlik edilmesi gerektiğini belirttiği,
 • Araştırmanın, sosyal medya etiği konusunda farkındalık yaratmaya katkı sağladığı ifade edilmiştir.

BU MAKALE İNCELEME SONUÇLARI VE ÖNERİLER

 • Öğretmen adaylarının sosyal medya etiği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve bu konuda eğitim almaları gerektiğini,
 • Öğretmen adaylarının sosyal medya etiği konusunda farklı etik karar verme modellerini tanımaları ve uygulamaları için örnek olaylarla desteklenmeleri gerektiğini,
 • Öğretmen adaylarının sosyal medya etiği konusunda kendi etik değerlerini ve tutumlarını geliştirmeleri için rehberlik edilmesi gerektiğini,
 • Sosyal medya etiği konusunda farkındalık yaratmanın önemini öğrendim.

Bence bu makale sosyal medya etiği konusunda önemli bir katkı sağlamaktadır. Sosyal medya kullanımının giderek arttığı günümüzde, öğretmen adaylarının bu konuda bilinçli ve sorumlu olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, sosyal medya etiği konusunda eğitim verilmesi ve örnek olaylarla desteklenmesi faydalı olacaktır. Ayrıca, öğretmen adaylarının farklı etik karar verme modellerini tanımaları ve uygulamaları, onların sosyal medyada karşılaşabilecekleri etik sorunlara çözüm bulmalarına yardımcı olacaktır.

Bu makale ile ilgili önerilerim şunlardır:

  • Makalede kullanılan veri toplama aracının geçerlik ve güvenirliği ile ilgili daha fazla bilgi verilebilir.
  • Makalede verilerin analizinde karşılaşılan zorluklar ve bunların nasıl aşıldığı anlatılabilir.
  • Makalede araştırmanın sınırlılıkları daha net bir şekilde ifade edilebilir.

 

 
Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.