MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
BİLİŞİM ETİĞİ ve GÜVENLİK DERSİ

Makale İnceleme Ve Değerlendirme Raporu

Alperen Koç  100221023

 

İçindekiler Bölümü

MAKALE ADI  —————————————————————————————sy3

YAZAR(LAR) —————————————————————————————–sy3

MAKALE KÜNYESİ (APA STANDARDI) ——————————————————– sy3

MAKALE ERİŞİM ADRESİ ————————————————————————-sy3

GİRİŞ ————————————————————————————————–sy3

ARAŞTIRMANIN AMACI ————————————————————————–sy4

YÖNTEM ———————————————————————————————sy4

ARAŞTIRMA MODELİ ——————————————————————————sy4

EVREN ÖRNEKLEM / ÇALIŞMA GRUBU ——————————————————-sy4

VERİ TOPLAMA ARACI —————————————————————————-sy5

VERİLER ve TOPLANMASI / UYGULAMA SÜRECİ ——————————————-sy5

VERİLERİN ANALİZİ ——————————————————————————–sy5

BULGULAR ve TARTIŞMA ————————————————————————sy5

BULGULAR ——————————————————————————————sy5

TARTIŞMA VE SONUÇ —————————————————————————-sy6

SONUÇ VE ÖNERİLER —————————————————————————–sy6

 

MAKALE ADI:

Eğitimde Etik Dışı Davranışlar Üzerine Bir Anlatı Analizi

YAZAR(LAR):

Dr. Öğr. Üyesi Hamza YAKAR

MAKALE KÜNYESİ (APA STANDARTI):

Yakar, H. (2021). Eğitimde etik dışı davranışlar üzerine bir anlatı analizi. Ahi Bilge Eğitim Dergisi (ABED), 2(1), 16-32. Erişim Adresi https://www.ahibilge.com/wp-content/uploads/2021/07/16-32.pdf

MAKALE ERİŞİM ADRESİ:

https://www.ahibilge.com/wp-content/uploads/2021/07/16-32.pdf

GİRİŞ: 

Etik bir şeyin doğru veya yanlış olmasına bakarak bunun kanısına varan değerler bütünüdür. Bu açıdan bakıldığında etik, bir şeyin iyi-kötü veya doğru-yanlış olduğuna nasıl karar verilebileceği üzerinde durur. Etiğin uygulamaya dönük alanlarından birisi de meslek etiğidir. Meslek etiği, temelinde insan ilişkilerinin bulunduğu ve günümüzde giderek önemli hale gelen bir kavramdır. Meslek etiği, bir meslekteki insan ilişkilerinde ortak idealler ve değerleri, etik ilke ve davranışları ve ilgili mesleğin öngördüğü uyulması gereken normları meslek ahlakı açısından incelemektir.

ARAŞTIRMANIN AMACI:

Etik, uygulama açısından birçok alanı etkilediği gibi meslek etiği bağlamında öğretmenlik mesleğini de etkilemiştir. Bunun yanı sıra, eğitimin hedefleri, değerleri ve süreçleri açasından eğitimde etik konusu yoğun olarak gündemde olan bir konudur. Bu araştırmanın amacı, eğitimde yaşanan veya yaşanabilecek olan etik dışı davranışları öğretmen adaylarının anlattıkları kurgusal hikâyeler aracılığıyla incelemektir.

YÖNTEM:

Öğretmen adaylarından eğitimde etik dışı bir davranışı konu edinen serbest hikâyeler yazmaları istenmiştir. Daha sonra bu hikâyeler, anlatı analizi çerçevesinde belirlenen kategoriler aracılığıyla çözümlenmiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan anlatı araştırmasına dayanmaktadır. Araştırmaya, 2020- 2021 eğitim-öğretim yılının güz döneminde, Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerde öğrenim gören 20 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının yazmış oldukları kısa kurgusal hikâyeler kullanılmıştır. Öğretmen adayları tarafından yazılan kurgusal hikâyelerin çözümlenmesi için, “Hikâye Çözümleme Formu” oluşturulmuştur.

EVREN/ÖRNEKLEM/ÇALIŞMA GRUBU:

Araştırmaya, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Eğitim Fakültesinde farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan 12 kız (%60) ve 8 erkek (%40) öğretmen adayı gönüllülük çerçevesinde katılmıştır. Toplam 20 öğretmen adayının katıldığı araştırmada, katılımcıların “Eğitimde Ahlak ve Etik” dersini alan 3. sınıf öğrencileri arasından seçilmesine dikkat edilmiştir. Araştırmaya katılanlara, kendi isimlerinden farklı olarak bir kod isim verilmiştir. Çalışma grubunu oluşturan katılımcıların kod isimleri ve bölümleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VERİ TOPLAMA ARACI:

Öğretmen adaylarının yazdığı kurgusal kısa hikayeler verilerin bütününü oluşturur.

UYGULAMA SÜRECİ:

Hikaye çözümleme formu sayesinde araştırmaya katılan 20 katılımcının kod isimleri ile birlikte:başlık,odaklanma,eylem,zaman,anlatı tarzı,mekan,karakterler ve söylem olmak üzere  ana başlıklar dahilinde kategorilere ayrılmıştır.Bu başlıklar altında sonuçlar ve çözümlemeler forma işlenmiştir.

VERİLERİN ANALİZİ:

Form içindeki cevaplar dahilinde 8 ana başlığa ayrılmış cevaplar değerlendirilip form içinde belirli bir akış diyagramı doğrultusunda analiz edlimiştir.

BULGULAR VE TARTIŞMA:

İlk olarak, öğretmen adaylarının kurgusal hikâyelerine verdikleri farklı başlıklar, eğitimde etik dışı davranışların algılanması ve anlamlandırılmasına ilişkin bir fikir vermektedir. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının çoğunun hikâyelerine başlık verdiği ve bu başlıkların hikâyelerde aktarılan olay kurgusuyla uyumlu olduğu belirlenmiştir.Bu belirtideki bulgular başlkların araştırmaya bakış açısı yönünden verdiği katkı nedeni ile farklı görüş ayrılıklılıkarına ulaşılmıştır.

TARTIŞMA VE SONUÇ:

Öğretmen adaylarının yazdığı kurgusal hikâyeler anlatı analizi ilkeleri gereği hikâye başlıkları, odaklama, eylem, zaman, anlatı tarzı, mekân, karakter ve söylem kategorilerinde çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, anlatıcı konumunda yer alan öğretmen adaylarının eğitimde etik dışı davranışlara ilişkin genel yaklaşımları ve bu etik dışı davranışların farklı boyutlarına yönelik sonuçlara ulaşılmıştır.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER:

  • Kurgusal hikâyede önemli unsurlardan biri odaklanmadır. Dikkati kendine çeken bir öğretmen olunması.
  • Etik dışı davranışlar sabit bir kişi üzerinden gerçekleşmez objektiflik şarttır.
  • Öğretmen olayın merkezinde olup etik dışı davranışı çözümlemelidir.
  • Etik dışı davranışlarda okul yönetiminin ve velilerin rolü yadsınamaz.

 
Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.