MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

BİLİŞİM ETİĞİ ve GÜVENLİK DERSİ

“Makale İnceleme Raporu”

Ezgi EREN 100218045

 

İçindekiler

MAKALE ADI. 3

YAZARLAR.. 3

MAKALE KÜNYESİ. 3

MAKALE ERİŞİM ADRESİ 3

GİRİŞ. 3

ARAŞTIRMANIN AMACI 3

YÖNTEM… 4

ARAŞTIRMA MODELİ. 4

EVREN ÖRNEKLEM… 4

VERİ TOPLAMA ARACI. 4

VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ. 4

BULGULAR.. 4

SONUÇ VE ÖNERİLER.. 5

İNCELEME SONUÇLARI VE ÖNERİLER.. 5

 

MAKALE ADI

Böte Bölümü Öğrencilerinin İnternet Etiği Algılarının İncelenmesi

YAZARLAR

Selda KAYAK

MAKALE KÜNYESİ

Kayak, S. (2011). Böte Bölümü Öğrencilerinin İnternet Etiği Algılarının İncelenmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi 2 (2), 0-0. Retrieved from https://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/paperDetail.xhtml?uId=1299819

MAKALE ERİŞİM ADRESİ

https://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/pdfViewer/index.xhtml?uId=12998&ioM=Paper&preview=true&isViewer=true#

GİRİŞ

Son yıllarda bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi ile toplumlarda gerek kültürel gerek ekonomik gerek sosyal anlamda birçok değişim ve dönüşüm meydana gelmiştir. Bu teknolojilerin meyvesi olan internet hayatımızın her noktasında etkili bir hale gelmiştir. İnternetin nerdeyse herkes için ulaşılabilir olması insan hayatını oldukça kolaylaştırmıştır ancak internet beraberinde birçok olumlu özellik kadar olumsuzu da getirmektedir. Bu sebeple etik, internet etiği, bilişim etiği gibi kavramları anlamak daha önemli hale gelmiştir.

ARAŞTIRMANIN AMACI

Bu araştırmada BÖTE bölümü öğrencilerinin internet etiği düzeyleri ve bu düzeylere etki eden faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM

ARAŞTIRMA MODELİ

Bu araştırmada tarama modellerinden tekil tarama modeli kullanılmıştır. Bu model kullanılarak duruma ait tüm değişkenler ayrı ayrı betimlenmeye çalışılmıştır. Yansız olarak seçilen dört araştırma grubunun internet etiği algılarının değişkenliği ölçülmek istendiği için bu model özellikle tercih edilmiştir.

EVREN ÖRNEKLEM

Araştırmanın çalışma grubunu 2009-2010 öğretim döneminde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği okuyan 1. 2. 3. Ve 4. Sınıf öğrenciler oluşturmaktadır. Toplam öğrenci sayısı 155’tir. Bu öğrencilerin 111’i erkek, 44’ü ise kadındır. Öğrencilerin 30’u 1. Sınıf, 37’si 2. Sınıf, 38’i 3. Sınıf ve 50’si 4. Sınıftır.

VERİ TOPLAMA ARACI

Bu araştırmada Önder Torun tarafından 2007 yılında geliştirilen İnternet Etiği Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, cinsel içerik, bilgisayar korsanlığı ve rahatsız etme, ödev aşırma, telif hakları, internet bağımlılığı, şiddet içeren oyunlar ve sanal dürüstlük başlıklarında 7 alt faktörden oluşmaktadır. Ölçek 5’li Likert tipinde oluşturulmuştur.

VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ

Araştırmada veriler 2009-2010 bahar döneminde İnternet Tutum Ölçeği ile yapılan ölçümler sonucunda elde edilmiştir. Cinsiyete göre karşılaştırma ise t testi ile yapılmıştır. Öğrencilerin anne baba eğitim durumları ve sınıf düzeyleri ile internet etiği arasındaki ilişkiye bakmak için ise Anova testi kullanılmıştır.

BULGULAR

  • Öğrencilerin %73’ünün (111) evinde internet bağlantısı bulunmaktadır.
  • Kız öğrencilerin internet etiği algı düzeyleri ile erkek öğrencilerin internet etiği algı düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır.
  • İstatistiksel olarak öğrencilerin internet etiği algı düzeylerinin sınıf derecelerine göre anlamlı bir fark yaratmadığı söylenebilir ancak yine de sınıf düzeyi arttıkça ortalamanın yükseldiği söylenebilir.
  • Anne eğitim durumunun öğrencinin internet etiği algı düzeyinde anlamlı bir fark oluşturmadığı belirtilmiştir.
  • Baba eğitim düzeyinin de aynı şekilde öğrencinin internet etiği algı düzeyinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

  • Araştırmada kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre belirtilen faktörlere göre daha etik görüş bildirmişlerdir.
  • Sınıfların internet etiğine ilişkin toplam puan ortalamaları diğer sınıfların toplam puan ortalamalarından daha yüksektir.
  • Araştırma verilerine göre öğrencilerin internet etiğine yönelik duyarlılıklarını yükseltmek amacıyla bilgisayar ve internet etiği konusunda önlemler alınması gerektiği belirtilmiştir.
  • Araştırmaya göre BÖTE Bölümü öğrencileri için bilgisayar ve internet etiği dersleri açılması önem taşımaktadır.
  • Aynı şekilde ailelerin de internet etiği konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME SONUÇLARI VE ÖNERİLER

Araştırmada en çok dikkat çeken nokta bence cinsiyete göre internet etiği algı düzeyinin oldukça farklılık göstermesidir. Aile eğitim düzeyi, sınıf düzeyi gibi diğer değişkenlere nazaran cinsiyet anlamlı bir fark yaratmaktadır. Bu farkın neden ve nasıl oluştuğuna dair araştırmalar yürütülmelidir. Bunların dışında araştırmada söylendiği gibi toplumun etik konusunda eğitilmesinin bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. Teknolojinin bu kadar yaygınlaşması ile doğru bilgiye ulaşmanın zorlaşması, bilginin yanlış aktarımı gibi sorunların ortaya çıkışı, fikri mülkiyet, gizlilik, doğruluk, mahremiyet gibi kavramların açıklanıp öğretilmesini zaruri kılıyor.

 
Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.