Birinci Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 11-12 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen kongreye sözlü bildiri ile katıldık.

     

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi

Bilgisayar Ağları ve İletişim Dersinde İşbirlikli Öğretim Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi ile Yönteme İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi  

Cahit CENGİZHAN

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, İstanbul

Amaç

Öğrenme-öğretme etkinliklerinde öğretim hedeflerine, konuya ve öğretme-öğrenme durumlarına uygun etkili yöntem ve tekniklerin seçilmesi, öğrencinin konuya ilişkin ilgisini ve etkin katılımını arttırması açısından önemlidir. Seçilen yöntem ve teknik öğrenciyi güdüler, sınıf içi etkileşim ve iletişimi arttırarak öğrenmeyi ve kalıcılığını arttırır.

İşbirliğine dayalı öğretimin en önemli özelliği öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar (takım) halinde birbirlerinin öğrenmesine yardım ederek çalışmalarıdır (Açıkgöz, 1992, s3). Grupla öğretim tekniklerinden birisi olan İşbirlikli öğretim teknikleri, aktif öğrenci katılımı, grup ve sınıf içi etkileşimi arttırması, sorumluluk ve çalışma disiplini kazandırması, konuyu araştırmayı ve öğrenmeyi öğrenmesi gibi birçok açıdan geleneksel grup çalışması ve diğer yöntem ve tekniklerden farlılıklar göstermektedir. Slavin, (1988, s31-s33) belirttiği gibi; Bir grup çalışmasının işbirliğine dayalı öğrenme olabilmesi için gruptaki öğrencilerden her birinin hem kendisi, hem de grup arkadaşlarının öğrenmelerini en üst düzeyde sağlama isteği ve faaliyetinin olması gerekir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı işbirlikli öğretim yönteminin kullanıldığı bilgisayar ağları ve iletişim dersindeki başarının ve tekniğe ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesidir.

Yöntem

Çalışma, nitel araştırma desenlerinden; olgubilim (fenomenoloji) ile yürütülmüştür. Bu desende araştırmacı, katılımcının kişisel tecrübeleri ile ilgilenmekte, bireyin algılamaları ve olaylara yükledikleri anlamlar incelenmektedir. Bundan hareketle araştırmanın çalışma grubu da 2017-18 eğitim-öğretim yılı Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi BÖTE üçüncü sınıf öğretmen adayları olarak belirlenmiştir. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış 8 sorudan oluşan görüşme formu ile 40 soruluk çok seçenekli başarı testi kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde içerik analizi yapılmıştır. Bilgisayar ağları ve iletişim dersi 10 haftalık uygulama süresi öncesinde başarı testi sonuçlarına göre heterojen olarak 7 grup oluşturulmuştur.

Bulgular

Araştırma sonucunda öğrencilerin kendi gelişimleri hakkındaki düşüncelerinin olumlu yönde değiştiği, heterojen grupların oluşturulmasına karşı olumlu görüş bildirdikleri, buna karşın öğretim kaynaklarına ulaşmada zorluklar yaşadıkları belirlenmiştir. Aynı zamanda kaynaklardan elde edilen bilgilerin sınıflandırılması ve raporlanması konusunda da güçlükler yaşadıkları saptanmıştır. Yap-boz gruplarında grup içi iletişim ve etkileşimin arttığı işbirlikli öğretimin faydalı olduğu bulgularına da ulaşılmıştır. Genel olarak işbirlikli öğretim yöntemi hakkındaki görüşlerinin uygulama sonunda olumlu olduğu belirlenmiştir.

Tartışma ve Sonuç

Grupla öğretim tekniklerinden birisi olan İşbirlikli öğretim teknikleri, aktif öğrenci katılımı, grup ve sınıf içi etkileşimi arttırması, sorumluluk ve çalışma disiplini kazandırması, konuyu araştırmayı ve öğrenmeyi pekiştirmesi açısından öğrenciler tarafından olumlu görüşleri ile kabul görmüştür. Öğrencilerin yöntem ve tekniğin uygulanmasındaki endişe ve problemleri giderildiğinde öğrenme kaynaklarından kendilerinin ve grubun öğrenmesinin sağlanması onlar için farklı bir deneyim oluşturmuştur. Öğrenci görüşlerinde belirtilmiş olumlu ifadelerden de anlaşılacağı üzere uygulanacak teknik, küçük grupların zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarında öğrenmesine katkılar sağlayacaktır. Bu nedenler ile kaynakların hazırlanmış, zengin öğrenme ortamlarının hazırlanmış olması, öğrenci sayısının az olması, grup etkileşimini ve iletişimini arttıracak sanal ortamların kurulmuş olması sonraki araştırmalara öneri olarak söylenebilir.

Anahtar Kelimeler

İşbirlikçi Öğretim, Bilgisayar ağları ve iletişim, İşbirlikçi Öğretim Yöntemi

Kaynakça

Açıkgöz, K. (1992). İşbirlikli Öğrenme, Malatya: Uğurel Matbaası.

Akturan, U. ve Esen, A. (2008). Fenomenoloji. Türker Baş ve Ulun Akturan (Ed.) Nitel Araştırma Yöntemleri NVivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi içinde (s. 83-98). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Slavin, R.E. (1988). “Cooperative Learning and Student Achievement”. Educational Leadership. 46: S67-77.